Trollet 10

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-12-18.

Person
PlanarkitektLeif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte

Detaljplanen har upprättats av Rathsman Arkitekt Kontor AB och daterats augusti 2012.

Planområdet ligger i centrala Trollhättan, vid Trollgatan, och består av fastigheten Trollet 10 samt en mindre del av grannfastigheterna Trollet 4 och 9.

Fastigheten är idag obebyggd och används för parkering. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder inom Trollet 10. Det ska dessutom vara möjligt att inrymma handel och kontor i entréplan. Förslaget redovisar en byggnad i 6 våningar plus sockelvåning och innehåller preliminärt 17 lägenheter. Parkering sker i garage under huset.

Att ta del av planförslaget

Här nedan kan du ladda hem de handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2014-10-12 av Johanna Berg