Ett flygfoto som visar bostadsområdet Tingvalla med villor uppförda under 40-talet

Tingvalla småhusområde

Detaljplan för Tingvalla småhusområde omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Detaljplan för Tingvalla småhusområde syftar till att genom gällande regelverk och med planbestämmelser värna om områdets kulturhistoriska värden och möjliggöra att bebyggelsens och områdets karaktär kan återskapas. Planen syftar även till att förtydliga redan gällande förvanskning-, underhålls- och varsamhetskrav enligt 8 kap. 13, 14 och 17 §§ i plan- och bygglagen, för att förhindra olämpliga förändringar och ge stöd vid hantering av förändringar som kräver bygglov.

För att bevara områdets karaktär och den tydliga stadsplaneringsstrukturen föreslås bebyggelsen planläggas med varsamhetsbestämmelser som hjälper både fastighetsägare och handläggare på kommunen att värna om, och till viss del återskapa, områdets karaktär och särart. För att inte värdefulla siktlinjer och strukturer ska gå förlorade regleras även placering och storlek av tillbyggnader och komplementbyggnader.

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-05-29 av Johanna Berg