Bild på planområdet

Stjärtmesen

Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

För att möta det ökade behovet av omsorgsboenden i Trollhättan planeras boendet få en till avdelning tillägnat demensboende.  För att få tillgänglighet till det planerade boendet måste en ny bilväg anläggas som ansluter från Hagtornsstigen. Detta innebär att utfartsförbud som finns i gällande plan måste upphävas. För att möjliggöra för träbyggnad i två våningar ändras även högsta tillåtna byggnadshöjd till en högre tillåten nockhöjd.

För att minska antal tillkommande trafikrörelser på Hagtornsstigen förläggs personalparkering i anslutning till befintlig längs Slättbergsvägen. Detta innebär att en del parkmark tas i anspråk. Utredning av konsekvenser för parkmarken ska göras.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av demensboende på Stjärtmesen 12 genom att utfartsförbud tas bort och att högst byggnadshöjd ändras till en högsta nockhöjd. 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-01-15 av CLASBEN