En illustration över hur det nya boastadsområdet kan se ut

Gärdhems-Artorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Gärdhems-Artorp 1:3 och del av Högen 1:3. Planförslaget innebär en utveckling av ett område kring Hullsjövägen med cirka 30 nya bostäder. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Person
Planarkitekt Viktor Zettergren 0520-49 58 95
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLANPIL granskning.jpg

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB i december 2019.

Förslaget rör ett mindre höjdområde som utgörs av skog och gränsar till bebyggelsen i Gärdhem och mot åkerlandskapet i norr. Två enskilda markägare önskar utveckla området med ca 30 nya bostäder, främst i form av villor, på var sida om länsväg 2005 Hullsjövägen. I planområdets västra del föreslås möjligheten att uppföra ett mindre flerbostadshus på en av de föreslagna villatomterna. Bostäderna angörs via ny bostadsgata i respektive område. Stor del av natur‐ och skogsmarken kommer att kvarstå.

Ett program togs fram under 2018 för att ta fram viktiga frågeställningar inför planarbetet och visa på lämpliga ytor för ny bebyggelse gentemot annan markanvändning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 6 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2020-05-06 av Andreas Oskarsson