Plankarta över Stallbacka.

Katoden 1 m fl

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 2015-06-02.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil som visar granskningsskedet

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen och daterats februari 2015.

Planområdet är beläget i den södra delen av Stallbacka industriområde och omfattar ett område som i sin helhet inte är planlagt sedan tidigare.

Inom området finns det ett behov att bekräfta och säkerställa de användningar som finns idag - såsom byggrätter och tillgänglighet samt skydd av naturvärden. I samband med planläggningen möjliggörs en utökning av produktions- och byggytor  inom området. Inom områdets södra och västra delar finns höga naturvärden som säkerställs i detaljplanen. Stallbacka industriområde är ett område med mycket markföroreningar. Detaljplanen möjliggör ett säkerställande av att markföroreningarna kan hanteras. 

Senast granskad 2018-06-14 av JOHBER