Flygfoto med planområdet markerat med svart streckad linje.

Förskola Sylte

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Sylte 4:1, Förskola Sylte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL samråd.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras juni 2021.

Planområdet är beläget i södra Trollhättan, inom stadsdelen Sylte. Planområdet avgränsas av Bergkullevägen och Myrtuvevägen åt öster-söder-väster samt gång- och cykelbana år väster-norr-öster. Därtill omfattar planen gatuområdet kring det norrgående hållplatsläget längs Myrtuvevägen. Planområdet omfattar cirka 1,4 hektar.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola inom del av fastigheten Sylte 4:1 samt säkerställa en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö som bidrar till barns lek, lärande och utveckling.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

Samrådet för aktuell detaljplan genomfördes mellan 2020-11-06 och 2020-11-30. Granskning genomfördes mellan 2021-05-06 och 2021-05-28.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-10-01 av HJAOSK