Översiktsfoto, presentationsbild av flerbyggnadshus på Offerhäll.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Enligt det förslag som tagits fram av exploatören utformas huset som två sammanhängande byggnader med 2 till 3 våningar ovan mark kring ett trapphus kopplat till loftgångar.

Förslaget innehåller 17 lägenheter. Huset kan utföras med källarvåning under del av huset för bland annat boendeparkering. Gästparkering föreslås i markplan med en infart från Offerhällsgatan.

Detaljplanen föreslår ianspråktagande av parkyta och befintlig parkeringsplats för bostadsbyggnation.

Ett kompletterande syfte med detaljplanen är att särskilt belysa och reglera den tillkommande bebyggelsen utifrån påverkan på grönområdet och stadsbilden. Den påverkan detaljplanen innebär på den närliggande parkmiljön avses bli kompenserad genom åtgärder som förbättrar parkens övriga värden, detta har analyserats i en grönkonsekvensbedömning.

Senast granskad 2019-03-14 av CLASBEN