Flygfoto med planområdet utritat

Fönstersmygen 1

LAGA KRAFT - Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder samt skola. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Schematisk bild av planprocessen med skedet laga kraft markerat

Detaljplanen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterad januari 2021.

Planområdet är beläget i västra delen av Upphärad och omfattar fastigheten för den gamla förskolan. Planområdet omfattar cirka 3 600 kvadratmeter. Planområdet angränsar en villatomt i väst, rekreationsområden i söder, gångväg och den nya förskolan i öst och bilväg, vändplan och radhusbebyggelse i norr.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder i form av mindre flerbostadshus. Vidare är syftet att pröva förutsättningarna för skolverksamhet.

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts och samråtts med Länsstyrelsen. Ett genomförande av detaljplanen medför inte en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handlades med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedömdes vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten, inte medför betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar

Plankarta med bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf

Senast granskad 2021-03-11 av ANDOSK