Bilden visar Stamkullevägen och de parkeringsplatser som ingår i planområdet

Tranan 6, Stamkullevägen

Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska bilarnas intrång utmed gångbanan. Detta för att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter. För att möjliggöra detta behöver markanvändningen ändras från kvartersmark till allmän platsmark.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2019-05-29 av CLASBEN