Ett flygfoto över planområdet i Sjuntorp

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och daterats maj 2020.

Planområdet är beläget i centrala Sjuntorp och omfattar cirka 1,1 hektar. Området angränsar till Torpavägen i nordost, Stomgårdsvägen i sydost samt betesmark i nord- och sydväst. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder. Inom planområdet kommer det även fortsättningsvis att finnas parkering för förskolan Stommen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-07-01 av CLASBEN