En illustration över förslagen bebyggelse

Heimer 7, Strömslund

LAGA KRAFT - Detaljplan för Heimer 7, Strömslund. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PLANPIL granskning.jpg

Planområdet avgränsas i öster av Källstorpsvägen och i söder av Boplatsgatan. I övrigt gränsar planområdet till enskilda bostadsfastigheter. Planområdet omfattar cirka 3000 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna  för nybyggnad av ett flerbostadshus samt att fastställa om- och tillbyggnad av befintlig byggnad i enlighet med befintlig byggrätt genom bildande av kvartersmark för bostäder. Planförslaget möjliggör för upprättandet av lägenheter inom fastigheten, vilket utgör ett boendealternativ i en del av staden där flerfamiljsboende är mindre vanligt. 

Kvartersmarken ansluter till villabebyggelse som innehåller en blandning av bostadstyper, husstorlekar, tak- och fasadmaterial, vilket är karaktäristiskt för Strömslund.  

Undersökning av miljöpåverkan har genomförts. Ett genomförande av detaljplanen för Heimer 7 medför inte risk för betydande miljöpåverkan. Ställningstagandet har samråtts med länsstyrelsen och godkänts av kommunstyrelsen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 7 §, då den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Antagande av detaljplanen föreslås ske i kommunstyrelsen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-08-05 av ANDOSK