Ett foto som visar radhusen från 1950-talet inom kvarteret Springholmen

Springholmen

Detaljplan för kv. Springholmen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Kvarteret Springholmen är bebyggt med några av Trollhättans bäst bevarade radhus från 1950-talet. Radhusen är smäckert uppförda med röda tegelfasader och entrépartierna markeras av liggande träpanel i ljus kulör. Balkongerna är indragna och har fronter av småkorrugerad plåt. Inga större förändringar har skett i kvarteret och många detaljer finns fortfarande kvar i original. Det som gör kvarteret unikt är den sammanhållna karaktären där samtliga bostadshus har bevarats vilket medfört ett mycket enhetligt utseende på hela kvarteret. Radhusen har ett högt kulturhistoriskt värde.

Detaljplanen syftar till att med hjälp av reglerande planbestämmelser säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värde till kommande generationer. Planen syftar även till att förtydliga gällande varsamhetsbestämmelser i plan- och bygglagen 8 kap. 14 och 17 §§ för att ge stöd vid hantering av förändringar som kräver bygglov.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

 

Senast granskad 2019-05-29 av Johanna Berg