Flygfoto där man ser lokalens placering vid väg och parkering.

Tandvingen 1

Planen innebär en ökad byggrätt för befintlig verksamhet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Planområdet är beläget i korsningen mellan Lextorpsvägen och Lantmannavägen i Lextorp.

Tandvingen 1 ägs av JAFAB Trollhättan AB som bedriver verksamheten Bike Trollhättan. Inom fastigheten återfinns lokaler för verksamheten, samt en drivmedelsstation som är under nedläggning.

På andra sidan Lextorpsvägen nyttjar Bike en del av den kommunalägda fastigheten Sylte 4:1 som parkeringsplats.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan inom området, samt att säkerställa områdets parkeringsbehov för framtiden.

För att ge befintlig verksamhet planmässiga förutsättningar avser detaljplanen ändra användningen inom Tandvingen 1 samt möjliggöra en expansion av verksamheten genom ökad byggrätt.

Parkeringsplatsen som ingår i planområdet, och som i dagsläget är planlagd som allmän platsmark - Park eller plantering/Natur, regleras till kvartersmark för markparkering för att befästa befintlig situation. 

Senast granskad 2018-06-14 av Clara Bengtsson