Illustration av kvarteret Mars, även grönområde och rondell mot Resecentrum.

Mars, Etapp 2

Planen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner. Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 21 juni 2016.

Person
Planarkitekt Leif Carlsson 0520-49 74 09
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Den ursprungliga detaljplanen för kv Mars med mera vann laga kraft 2008-12-14. Detaljplanen innehöll byggrätter för bostäder och centrumfunktioner samt plats för ett parkeringshus. Den dåvarande intressenten har därefter inte genomfört planerad utbyggnad av kvarteret och detaljplanens genomförandetid har gått ut.

Det nu aktuella detaljplanearbetet för kv Mars har delats upp i två etapper. Den första detaljplaneetappen omfattade kvarterets södra och västra del samt upphävande av detaljplanen för den del som omfattade parkeringshus längs Drottninggatan. Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft 2015-12-01.

Detaljplanen för etapp 2 omfattar kvarterets norra och östra delar med bebyggelse längs Elfhögsgatan och Drottninggatan i enlighet med upprättat gestaltningsprogram, godkänt av byggnads- och trafiknämnden 2015-05-28.

Förändringarna i förhållande till ursprunglig detaljplan består huvudsakligen av mindre justeringar av byggrätterna i plan och höjd samt att tidigare parkeringshus ersätts av en bostadsbyggnad med centrumfunktioner, i 6 våningar.

På bostadsbolaget Eidars hemsida kan du läsa om vad som händer på Kv Mars.

Senast granskad 2018-06-14 av Clara Bengtsson