Flygfoto över Velanda som visar Skinnmos placering i området med gul markering.

Skinnmo 1:117

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 27 juni 2012.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft Planområdet är beläget på en liten höjd strax väster om Velanda och nära befintlig bostadsbebyggelse längs väg 2005. Detaljplanen föreslår möjlighet för nybyggnad av nio enbostadshus med något större tomtstorlek och plats för komplementbyggnader, detta bidrar till en mindre förtätning av bebyggelsen i området.  Till grund för detaljplanen finns ett program från april 2010.

Planhandlingar

Här nedan finns möjlighet att ladda hem de kartor och handlingar som hör till planen i pdf-format. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2014-11-21 av CLASBEN