Översiktskarta som visar Gullön och omgivande fastigheter.

Gullön 12 m fl

Detaljplan antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-06-17. Den föreslagna nybyggnationen omfattar ca 50 lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplanet.

Person
Planarkitekt Anna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

illustration visar granskningsskedet

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen och daterats april 2015.

Planområdet är beläget i södra delen av centrum i korsningen mellan Nygatan och Kungsgatan. Detaljplanen omfattar den första etappen av utvecklingen av kvarteret Gullön och syftar till att utöka byggrätterna inom fastigheterna Gullön 12 och 6. Den föreslagna nybyggnationen omfattar ca 50 lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplanet. Kvarteret Gullön kan genom en karaktärsfull och omsorgsfullt utformad arkitektur få stor betydelse som ”entré” till södra centrum. I centrala lägen ställs höga kvalitetskrav på den arkitektoniska utformningen och ett arkitektoniskt kvalitetsprogram kommer att kopplas till exploateringsavtalet.

 

Senast granskad 2017-04-27 av Johanna Berg