Ett foto som visar hur Bergslagsparken såg ut innan ett cykelgarage byggdes

Bergslagsparken

Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Samråd i processen

Bergslagsparken används i dag som ett förlängt väntrum för resenärer, men inte många uppehåller sig i parken några längre stunder utan passerar till och från resecentrum. För att stärka parkens identitet, attraktivitet och öka tryggheten ska parken nu rustas upp och göras mer användarvänlig. I detta arbete ingår även etablering av ett nytt cykelgarage som ska kunna låsas och användas av cyklister som vill ha en säkrare cykelförvaring. För att möjliggöra detta krävs att markanvändningen ändras från allmän platsmark till kvartersmark för den del av parken där det låsta cykelgaraget kommer att placeras. Övrig mark inom planområdet kommer att få användningen allmän platsmark, park. 

Senast granskad 2019-05-29 av Clara Bengtsson