Översiktlig bild över befintlig verksamhet och ytan som ska utökas

Vevstaken 5, Skogstorpa

Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter och ge pågående verksamhet möjlighet att utöka genom att planlägga en mindre remsa allmänplats - park/plantering som kvartersmark för verksamhetsändamål.

Detaljplanens huvuddrag är att inom befintligt verksamhetsområde möjliggöra för en verksamhet att expandera utifrån sin nuvarande fastighet. Problemet i gällande plan är att kvartersmarken delas av en cirka 6 meter bred remsa allmän platsmark. Genom att ändra denna del till kvartersmark kan verksamheten expandera på ett rationellt sätt och oexploaterad planlagd mark kommer till användning.

Exploateringsgrad och byggnadshöjder följer tidigare planers bestämmelser.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖVALTNINGEN

Senast granskad 2019-06-04 av Clara Bengtsson