Ett flygfoto över förskolan som fanns på platsen innan detaljplanen genomfördes

Vällingklockan

Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pil som markerar att vi nu kommit fram till Granskning i processen

 

Planområdet är beläget vid Slåttervägen i norra delen av Kronogården. 

Kvartersmarken inom fastigheten Vällingklockan 2 används idag av förskoleverksamheten Vällingklockan.

Planens syfte är att pröva förutsättningarna för utveckling av verksamheten. Ny trafiklösning för angöring och parkering inom fastigheten utreds även.

Detaljplanen ger förutsättningar till att uppföra tvåvåningsbyggnad med tillhörande komplementbyggnader. Plats för lek, utrymme för sophantering, angöring av bilar och varutransporter samt cykel- och bilparkering löses inom kvartersmark.

Planens genomförande innebär att del av allmän platsmark (parkmark) inom fastigheten Kronogården 3:1 överförs till kvartersmark.

 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

 

 

Senast granskad 2019-05-29 av Johanna Berg