Flygfoto över Sylteskolan med omgivning.

Sylte 4:1 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbättrad trafiksituation till Sylteskolan. Detaljplanen är antagen av Byggnads- och trafiknämnden.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Planområdet är beläget i Sylte vid Sylteskolan. En ändring av detaljplanen för Sylteskolan antogs i Byggnads- och trafiknämnden 2017-01-26. För att lösa trafiksituationen till skolan upprättas ytterligare en detaljplan som belyser frågan särskilt.

Planområdet omfattar ca 12000 kvm och innefattar bland annat befintliga vägar samt gång- och cykelvägar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbättrad trafiksituation till Sylteskolan och därmed skapa förutsättningar för trygga och säkra skolvägar.

Senast granskad 2019-03-14 av Clara Bengtsson