Kartbild över Skogstorpa och Halvorstorp, området för Drivhjulet 4 är rödmarkerat.

Drivhjulet 4 m.m.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökat område för industriändamål. Antagen av byggnads- och trafiknämnden 2017-06-21. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Detaljplanens huvuddrag innebär användningarna natur och industriändamål.

Hänsyn ska tas till livsmiljön för större vattensalamander i och kring planområdet, bland annat genom att planlägga för natur mellan industrikvarteren.

Inom område för industriändamål medges småindustri med omgivningspåverkan maximalt 100 meter. Bestämmelser för markens användning inom område för industriändamål har getts samma lydelse som för industrimarken inom Drivhjulet 4.

Senast granskad 2018-06-14 av Clara Bengtsson