Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

LAGA KRAFT - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda.  Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för byggnation av cirka 28 lägenheter i mindre flerbostadshus och radhus.

Planområdet är beläget i Velanda och är cirka 1.2 hektar stort och omfattar fastigheten Skinnmo 1:157. Området angränsar till villabebyggelse och åkrar samt betesmark. I närheten finns två ridverksamheter.   

Planområdet innefattar betesmark och ligger i nära anslutning till befintligt bostadsområde i Velanda. Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten ägs av en privatperson.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-05-06 av CLASBEN