Plankarta över Vårvinden.

Kv Vårvinden mm

Detaljplan för Kv Vårvinden antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pil visar planprocessen samråd

Ett förslag till detaljplan för kv. Vårvinden mm, upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen i september 2015.

Syftet med detaljplanen utgår från ett planeringsdirektiv som beslutades i Byggnads- och trafiknämnden 28 maj 2015.

Markanvändningen är tidigare prövad och förändringarna som föreslås är av begränsad betydelse. Därför avser inte planen göra förändringar från underliggande detaljplan utöver de som krävs för att uppfylla detaljplanens syfte.

Detaljplanens huvuddrag innebär användningarna B, bostäder för befintlig villabebyggelse. Anslutande områden sparas som naturmark.

Senast granskad 2018-03-21 av Johanna Berg