Karta över området kring Hultsjön, Liljedal är utmarkerat med rött.

Liljedal

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2007-09-27.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft Liljedal är beläget nordost om Vänersborgsvägen, väg 2028. Avståndet till centrum är ca 6 km. Planområdet avgränsas i sydväst av Vänersborgs-vägen, i nordväst av kommungränsen mot Vänersborg och i öster av Hultsjöns östra strand.

Inom Liljedal-området finns idag åtta bostadshus. Övriga delar av området är obebyggt och skogsbevuxet. Kommunen önskar nu detaljplanelägga området för att möjliggöra ytterligare villabebyggelse eftersom det är stor efterfrågan på tomter för enskilt byggande.

Planhandlingar

Här nedan finns möjlighet att ladda hem de kartor och handlingar som hör till planen i pdf-format.

Senast granskad 2016-02-22 av CLASBEN