Flygfoto med planområdet utritat.

Del av Kvarteret Rostvingen

LAGA KRAFT – Ändring av detaljplan för del av KV Rostvingen, Lextorp. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna för byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ändringen av detaljplan har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras maj 2021.

Samrådet för aktuell ändring av detaljplan genomfördes under tiden 2020-09-03 t.o.m. 2020-09-28. Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas och kommenteras i ett delutlåtande daterat i november 2020.

Granskning för den aktuella ändringen av detaljplan genomfördes under tiden 2020-11-30 t.o.m. 2020-12-17. Efter synpunkter som inkommit både under samråd och granskning bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen att planförslaget skulle omarbetas och utredas vidare. En andra granskning genomfördes under tiden 2021-04-22 till 2021-05-06. 

Planområdet är beläget invid Lextorpsvägen och omfattar fastigheterna Rostvingen 4 samt del av Rostvingen 8 och 9. På Rostvingen 4 har tidigare funnits en byggnad av tillfällig karaktär, uppförd på punktprickad mark. Fastighetsägaren har ansökt om planbesked i syfte att tillskapa byggrätt för att uppföra verksamhetslokaler.

Kvarteret Rostvingen omfattas av detaljplan (stadsplan) för Lextorp, S:I-1971, och medger markanvändningen Jm, Småindustriändamål. Marken inom planområdet är punktprickad vilket innebär att den inte får bebyggas. Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att medge byggrätt för verksamheter inom det aktuella området och att utöka fastigheten Rostvingen 4 fram till den tillfartsväg som leder till verksamhetslokalen på Rostvingen 9.

Ändring av detaljplan för del av kv Rostvingen hanteras enligt reglerna för plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Detaljplanen handläggs med ”enkelt” standardförfarande då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Planhandlingar

Plankarta med bestämmelser.pdf

Planbeskrivning.pdf 

Senast granskad 2021-07-01 av HJAOSK