Illustrerad detaljplan över Sandhem.

Utökning av kvarteret Gulärlan, Gökängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parhus/två bostäder. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planpil laga kraft

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att överföra del av Sandhem 3:1 till kvartersmark för att möjliggöra byggnation av ett parhus/två bostäder.

Kvartersmarken ansluter till etablerad småskalig villabebyggelse och tillkommande byggnader ska anpassas därefter.

Inom planområdet i övrigt syftar detaljplanen till att fastställa befintlig markanvändning.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2018-06-14 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se