Plankarta där Hälltorpsgård är markerat i rött.

Hälltorps gård Norra

Detaljplanen för Hälltorps gård norra, Torsred antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 24 september 2015.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planpil laga kraft

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget längst i väster i stadsdelen Torsred och omfattar ca 8,5 ha.

Berörda fastigheter är del av Torsred 2:1 och 2:8 samt Mioäpplet 1. Fastigheten Mioäpplet 1 berörs av detaljplan för Hälltorps gård från 2008 som medger förskola alternativt bostäder på den aktuella fastigheten, för övrigt är planområdet inte planlagt sedan tidigare.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse samt att även möjliggöra byggnation av skola på fastigheten Mioäpplet 1.

Detaljplanen medger ca 80 nya bostäder inom stadsdelen fördelat på lägenheter i flerbostadshus,  radhus eller gruppbyggda småhus samt ca 10 villatomter.

En ny cykelväg kommer att byggas  samman med befintlig cykelväg längs Von Döbelns väg och en ny gc-koppling skall byggas till busshållplatsen Vändeken vid Torsredsvägen.

Senast granskad 2017-04-27 av CLASBEN