Hälltorps gård Norra

Detaljplanen för Hälltorps gård norra, Torsred antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 24 september 2015.

Person
PlanarkitektAnna-Karin Sjölén 0520-49 74 54
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvvuddrag

Planområdet är beläget längst i väster i stadsdelen Torsred och omfattar ca 8,5 ha.

Berörda fastigheter är del av Torsred 2:1 och 2:8 samt Mioäpplet 1. Fastigheten Mioäpplet 1 berörs av detaljplan för Hälltorps gård från 2008 som medger förskola alternativt bostäder på den aktuella fastigheten, för övrigt är planområdet inte planlagt sedan tidigare.

Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för bostadsbebyggelse samt att även möjliggöra byggnation av skola på fastigheten Mioäpplet 1.

Detaljplanen medger ca 80 nya bostäder inom stadsdelen fördelat på lägenheter i flerbostadshus,  radhus eller gruppbyggda småhus samt ca 10 villatomter.

En ny cykelväg kommer att byggas  samman med befintlig cykelväg längs Von Döbelns väg och en ny gc-koppling skall byggas till busshållplatsen Vändeken vid Torsredsvägen.

Senast granskad 2017-04-27 av Johanna Berg