Stämportens förskola

Stämporten

Stämportens förskola är belägen i Hjortmosseparken i centrala Trollhättan.  Vi har nära till både lummig skog, lekplatser, öppna parkytor, Innovatum och centrum.

Verksamhet

Stämportens förskola

Hitta hit

Hörngatan 50 46150 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Stämportens förskola vill vi väcka barnens nyfikenhet genom att låta dem möta, upptäcka och utforska omvärlden utifrån sitt eget perspektiv tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger. Lek och delaktighet är utgångspunkten i en verksamhet där omsorg, omtanke och lärande är en självklarhet och bildar en helhet.

Lek- och lärmiljöerna kännetecknas av mötesplatser som skapar gemenskap, social förmåga och fantasi – både ute och inne. Materialet vi erbjuder har öppna lösningar vilket skapar möjlighet att vara kreativ och hitta nya sätt att tänka och att prova sina teorier. Vi tar tillvara förskolans läge för att utforska våra närmiljöer; både natur- och stadsmiljö.

Skapande och estetiska uttryck ska få ta plats för att ge barnen möjlighet att kommunicera och ta in kunskap på olika sätt. I vår ateljé skapas möjligheter att utforska och prova olika tekniker och material.

På Stämportens förskola har vi ett eget tillagningskök där vår kokerska serverar varierande och näringsriktiga måltider. De barn som sover gör det utomhus, antingen i egen vagn eller i någon av förskolans.

Förskolans öppettider är 06-18.

  • Viljan Röd
  • Viljan Gul
  • Nyfiken Grön
  • Nyfiken Orange
  • Nyfiken Blå

Vi på Stämportens förskola välkomnar alla med respekt och omtanke. Här arbetar vi för att alla barn och vuxna ska känna sig trygga bekräftade och värdefulla. I samarbete med dig som vårdnadshavare vill vi skapa en god start för livslångt lärande.

Vi utgår får det kompetenta barnet där barnets intressen, styrkor och förmågor är drivkraften. Vi arbetar med att alla ska få lika förutsättningar, vilket innebär att vi ibland behöver göra olika. Alla barn ska känna glädje över att göra framsteg utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet. Vår utbildning och undervisning grundar sig i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), skollage, lokala styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet. Vi utgår även från barnens tankar, funderingar, erfarenheter och känslor samt barnkonventionen, där vi lär oss om demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Vårt systematiska kvalitetsarbetet synliggör barns och vuxnas lärprocesser och lägger grunden till fortsatt utveckling och ökad måluppfyllelse.

Tillgängliga, tydliga och föränderliga lärmiljöer inbjuder till lek, samspel och kommunikation samt inspirerar till ett lustfyllt utofrskande och upptäckande. Variationen i vår närmiljö möjliggör för barnen att utforska sin omvärld. 

Vi är en mångkulturell förskola med ett interkulturellt perspektiv. Barn och vuxna ges möjlighet att kommunicera på flera olika sätt, genom bilder tecken och lika estetiska uttrycksformer.

Senast granskad 2024-06-18 av ANDGLE