Bilden föreställer två små flickor iklädda regnkläder och reflexväst som håller i varsin ballong. Ballongerna är lila. I bakgrunden syns orangea och röda träd. Fotografiet är taget på hösten. Marken är full med löv.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och undervisningen i förskolan följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Barn som är folkbokförda i Trollhättans kommun har, från och med ett års ålder till och med den 30 juni det år barnet börjar förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, möjlighet att ansöka om en plats i förskola.

Är ditt barn i ålder 1-5 år erbjuder vi plats i förskola eller pedagogisk omsorg oavsett om du arbetar, studerar, är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt söker arbete. Barnet kan även ha rätt till förskoleverksamhet om det har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Från och med den 20 augusti det år ditt barn fyller 3 år är det i ålder för avgiftsfri allmän förskola. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan under perioden 20 augusti till 10 juni. Platsen gör juluppehåll från och med 20 december till och med 9 januari. Hur dessa timmar förläggs beslutas av rektor.

Barn som vistas i Trollhättans kommun och är asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till plats i förskola på samma sätt som folkbokförda barn.

Barn som är folkbokförda i annan kommun och som önskar förskola/pedagogisk omsorg i Trollhättan

Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda verksamhet. Ett barn kan tas emot i en förskola i en annan kommun än sin hemkommun. Det är Trollhättans Stad som bedömer om det finns skäl att ta emot ett barn från en annan kommun.

Ändrad folkbokföringskommun när barnet har en placering i Trollhättan

Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda verksamhet. För att Trollhättan ska kunna bedöma om platsen får behållas tar du, i god tid, kontakt med Barnomsorgskontoret inför en ändring av folkbokföringskommun.

Barn som är folkbokförda i Trollhättans kommun och som önskar plats i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i Trollhättans kommun, men ni önskar plats i annan kommun, tar du kontakt med den kommun där ni önskar plats.

Placeringsgrund

Barnets placeringsgrund avgör hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Vårdnadshavare debiteras utifrån den placeringsgrund som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen.

De olika placeringsgrunderna:

  • Allmän förskola – 3-5 år, 15 timmar/vecka (barn räknas som 3 år från den 20 augusti det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds 20 augusti-10 juni med uppehåll för jullov den 20 december-9 januari).
  • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka.
  • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 timmar/vecka.

Anmäl ändrad placeringsgrund

Barnets schematid

Vilka tider ditt barn har möjlighet att vara på förskolan beror på vilken placeringsgrund barnet har.

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar

När vårdnadshavare arbetar eller studerar utgörs barnets schematid av vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Om en vårdnadshavare har nattarbete ges möjlighet till sömn. Studier ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier, svenska för invandrare.

Schematiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiden när vårdnadshavarna samtidigt är i arbete/studier eller på resa till/från arbetet/studierna som blir barnets schematid. Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är barnet ledigt från förskoleverksamheten.

Om vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende är det varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering som avgör barnets schematidtid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare

Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Schematider som inte är beroende av vårdnadshavares arbete eller studier beslutas av förskolans rektor. 

Permitterad vårdnadshavare

Om du blir deltidspermitterad får ditt barn gå på förskolan de dagar som du arbetar. De dagar som du är permitterad ska barnet vara ledigt från förskoleverksamheten.

Barn vars förälder är permitterade på heltid eller arbetsbefriade under uppsägningstid har möjlighet att vara på förskolan 15 tim/vecka. Hur dessa 15-timmar är förlagda beslutas av förskolans rektor.

Sjukskriven vårdnadshavare

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån sjukdomens omfattning. Vid kortare sjukskrivning kan barnet behålla sina ordinarie tider. Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor, efter samråd med vårdnadshavaren, beslut om barnets schematider.

Graviditetspenning eller uttag av föräldrapenning inför förlossning likställs med sjukskrivning.

Vårdnadshavare som är föräldraledig på grund av syskon

Föräldralediga vårdnadshavare har rätt till verksamhet för sina andra barn i förskoleåldern under 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska förläggas beslutas av rektor. 

Den som samtidigt arbetar/studerar och är föräldraledig för syskon

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet, behöver båda föräldrarna lämna in intyg på sin sysselsättning barnomsorgskontoret. Omsorg för det oplacerade syskonet ska vara ordnad och utföras av annan än den föräldralediga vårdnadshavaren. Uppgift om hur omsorgen är ordnad ska också lämnas.

Kommer du att arbeta ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur mycket du arbetar och under vilken period. Om du är egenföretagare ska du lämna in ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Ska du studera, ska studierna vara CSN-berättigade eller SFI, svenska för invandrare. Du ska lämna in ett antagningsbesked där det framgår vem som anordnar utbildningen, omfattning och tidsperiod.

Vid bedömning av rätten till placeringstid utgår kommunen först från vårdnadshavarens arbets-/studietid. Om den överstiger 15 timmar per vecka är det arbets-/studietiden som är utgångspunkten för bestämning av barnets schematid.

  • Exempel 1: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar två dagar per vecka på grund av arbete/studier. Barnet har därför rätt till en placering dessa dagar på 16 timmar sammanlagt. Någon ytterligare rätt till placering finns ej trots att vårdnadshavare är föräldraledig övrig tid.
  • Exempel 2: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 9 timmar en dag per vecka på grund av arbete/studier. Barnet har därför rätt till en placering denna dag på 9 timmar samt ytterligare vistelse på 6 timmar per vecka så att den sammanlagda tiden uppgår till 15 timmar. Hur de 6 timmarna ska förläggas beslutas av rektor.

Arbetssökande vårdnadshavare

Barn med vårdnadshavare som är arbetslös har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar förläggs beslutas av rektor. För att anses vara arbetslös ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och även i övrigt uppfylla kraven på aktivt arbetssökande.

Allmän förskola

Från och med den 20 augusti det år ditt barn fyller 3 år är det i ålder för avgiftsfri allmän förskola. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan under perioden 20 augusti till 10 juni. Platsen gör juluppehåll från och med 20 december till och med 9 januari. Hur dessa timmar förläggs beslutas av rektor.

För barn som har placering på mer än 15 timmar per vecka, och som omfattas av allmän förskola, minskas avgiften med 30 procent per månad under allmän förskolas terminer. Under sommar- och juluppehåll utgår avgift utifrån ordinarie taxa.

Barn i behov av särskilt stöd eller tid i förskola på grund av familjens situation

Även om du är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn ha behov av mer än 15 timmar i veckan på förskolan. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets behov. Även barn som har ett eget behov på grund av familjens situation behöver utökad tid kan erbjudas det. Ett eget behov på grund av familjens situation kan till exempel vara att en förälder är långtidssjukskriven.

Har ditt barn behov av utökad placeringstid i förskola/pedagogisk omsorg lämnas ansökan till enheten. Utökad tid i förskolan för barn i behov av särskilt stöd beslutas av verksamhetschefen för elevstöd. Utökad tid som beror på barnets egna behov på grund av familjens situation beslutas av rektor. Rektor beslutar även hur dessa timmar ska vara schemalagda.

Förskolornas öppettider

  • Samtliga verksamheter håller öppet vardagar kl. 06:00-18:00
  • Stommens förskola, vardagar 05:15-19:00
  • Vällingklockans förskola, vardagar kl. 05:00-19:00

Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Verksamheter och avdelningar kan samarbeta kring öppning, stängning, lov med mera.

Öppettider i pedagogisk omsorg

Ramen för öppettiderna i pedagogisk omsorg är vardagar klockan 06.00-18.00. Inom ramen för öppettiderna beslutar rektor vilka öppettider som gäller hos respektive dagbarnvårdare.

Omsorg under kvällar, nätter och helger

Nattviolen är den verksamhet som har öppet under obekväma arbetstider. Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 19.00–05.00 samt helger 00.00-24.00.  Nattviolen har sin verksamhet på Vällingklockans förskola.

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds endast till barn som folkbokförda i Trollhättans kommun. Plats på Nattviolen erbjuds i mån av plats. Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom 4 månader.

Ansökan om plats på Nattviolen görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida alternativt på ansökningsblankett.

Barn, 1-5 år, som utöver omsorg på obekväma tider, behöver en plats i förskoleverksamhet ska under dagtid ha en placering på Vällingklockans förskola. Om ditt barn inte redan har en plats på Vällingklockan behöver du därför även göra en ansökan om plats där för ditt barn.

Elever, 6-13 år, som utöver omsorg på obekväma tider, behöver en plats i fritidshem har under dagtid har även en placering på respektive skolas fritidshem. Om ditt barn inte redan har en fritidshemsplacering behöver du även göra en ansökan om fritidshemsplats för ditt barn.

Kompetensutvecklingsdagar

Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna. Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering av avgiften för dessa dagar.

Sommaröppen förskola

Under veckorna 28–31 finns en sommaröppen förskola. Den förskola som är öppen dessa veckor är Vällingklockan. Genom att samla våra resurser till en förskola under
semesterperioden kan vi stärka personaltätheten och i större
utsträckning planera verksamheten så att barn på Sommarförskolan
möts av personal från sin ordinarie förskola.

Inskolning

Inskolningen ska vara en bra start för både ditt barn, dig själv och för dem som ska ansvara för ditt barn. Under inskolningen ska barnet ges möjlighet att känna sig trygg i den nya miljön och med nya människor.

Inskolningsperioden kan variera i längd, men tar ofta 1-2 veckor. Du bör räkna med att vara tillgänglig för ditt barn under inskolningen. Den första veckan på en ny placering är avgiftsfri (gäller inte vid byte av avdelning eller byte mellan 2 kommunala verksamheter).

Uppsägning

När barnet inte längre behöver sin barnomsorgsplats ska platsen sägas upp. Det ska göras 2 månad innan barnet beräknas sluta. Vid byte mellan två kommunala verksamheter, inom Trollhättans Stad, ska platsen inte sägas upp utan barnomsorgsabonnemanget fortsätter. Vid byte till verksamhet som inte anordnas av Trollhättans Stad ska barnomsorgsabonnemanget däremot sägas upp.

Du kan säga upp ditt barnomsorgsabonnemang antingen via Trollhättans stads e-tjänst eller via våra blanketter. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dag uppsägningen mottagits av Utbildningsförvaltningen. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Obs! Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom två månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

Plats som inte nyttjas

Om en plats inte nyttjats på två månader utan skälig anledning kan den komma att avslutas med omgående verkan.

Övergång till fritidshem

Har ditt barn en plats i en kommunal förskola med placeringsgrunden arbete/studier övergår barnomsorgsabonnemanget, den 1 juli det år barnet fyller 6 år, till en placering i fritidshem utan att du behöver göra något. Har ditt barn en plats hos en kommunal dagbarnvårdare fortsätter placeringen hos dagbarnvårdaren. Önskar du att ditt barn ska sluta hos dagbarnvårdaren och börja på fritidshem måste du själv ansöka om en omplacering.

Är ditt barn folkbokfört i en annan kommun avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Om barnet ska gå i en kommunal skola i Trollhättan kan du ansöka om plats i fritidshem på den skola som eleven kommer att gå på.

Uppgifter som ska lämnas av vårdnadshavare

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans Stad vid förändring av förhållanden som påverkar rätten till plats, barnets schematid och avgiften. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar en placering, när dessa efterfrågas samt vid förändringar. Uppgifterna kan komma att kontrolleras.

Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Lärare och elev

Specialpedagogik

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen, och kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal. 

Relaterad information

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor 

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor är öppna för alla och får kommunalt bidrag för att bedriva verksamheten.

Enskild pedagogisk omsorg

Annelies Busfrön AB

Sandhemsvägen 192
461 42  Trollhättan
Telefonnummer:  070-760 94 99
E-post: anneliesbusfron@gmail.com

Barnlyckan Ur och Skur

Telefonnummer: 0760-29 99 41

Lorellas Trollungar AB

Telefonnummer: 0706-436 341
E-post: info@lorellastrollungar.se / lorellastrollungar@gmail.com
Hemsida: www.lorellastrollungar.se

Ströms slott AB

Telefonnummer: 0522-208 52

Fristående förskolor

Fridaskolan

Telefonnummer: 0520-47 08 00

Nya skolan

www.nyaskolan.se

Telefonnummer: 0520-52 02 00

Montessoriskolan Trilobiten

Telefonnummer: 0520-741 80
Hemsida: www.trilobiten.nu

Smultronets förskola

Belägen i bottenvåningen av Swedenborgs Center
Lasarettsvägen 9 i Trollhättan
Telefonnummer: 0520-50 52 02
E-post: smultronet@ulna.se
Hemsida: www.ulna.se

Senast granskad 2024-01-03 av HANSJO