Bilden föreställer två små flickor iklädda regnkläder och reflexväst som håller i varsin ballong. Ballongerna är lila. I bakgrunden syns orangea och röda träd. Fotografiet är taget på hösten. Marken är full med löv.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och undervisningen i förskolan följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är ditt barn 1-5 år erbjuder Trollhättans stad plats i förskola eller pedagogisk omsorg oavsett om du arbetar, studerar, är föräldraledig för vård av annat barn eller aktivt söker arbete. Barnet kan även ha rätt till förskoleverksamhet om det har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Barn som vistas i Trollhättans kommun och är asylsökande eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt till plats i förskola på samma sätt som folkbokförda barn.

Boende i andra kommuner

Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda barnomsorgsverksamhet. Ett barn kan tas emot i en förskola i en annan kommun än sin hemkommun. Det är Trollhättans stad som bedömer om det finns skäl att ta emot ett barn från en annan kommun.

Om du redan har en plats i någon av Trollhättans stads förskolor eller pedagogisk omsorg men flyttar till en annan kommun, tag i god tid inför ändring av folkbokföringsadress kontakt med kontaktcenter@trollhattan.se för att kunna behålla din plats.

Önskar plats i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i Trollhättans kommun, men ni önskar plats i annan kommun, tar du kontakt med den kommun där ni önskar plats.

Barn i behov av särskilt stöd eller tid i förskola på grund av familjens situation

Även om du är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn ha behov av mer än 15 timmar i veckan på förskolan. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets behov. Även barn som har ett eget behov av utökad tid på grund av familjens situation kan erbjudas det. Ett eget behov på grund av familjens situation kan till exempel vara att en förälder är långtidssjukskriven.

Har ditt barn behov av utökad placeringstid i förskola/pedagogisk omsorg lämnas ansökan till enheten. Utökad tid i förskolan för barn i behov av särskilt stöd beslutas av verksamhetschefen för elevstöd. Utökad tid som beror på barnets egna behov på grund av familjens situation beslutas av rektor. Rektor beslutar även hur dessa timmar ska vara schemalagda.

Vårdnadshavares sysselsättning styr vilken placeringsgrund barnet har. Placeringsgrunden avgör hur många timmar/vecka ditt barn har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Vårdnadshavare debiteras utifrån den placeringsgrund som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen.

Du måste anmäla ändrad placeringsgrund när får en annan sysselsättning. Det kan till exempel vara att du blir arbetssökande eller föräldraledig, eller att du börjar arbeta/studera igen efter att du har varit arbetssökande eller föräldraledig.

From 20 augusti det år ert barn fyller 3 år, har du även möjlighet att ändra barnets placeringsgrund till allmän förskola.

De olika placeringsgrunderna:

  • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 timmar/vecka. Placering under hela året.
  • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka. Placering under hela året.
  • Allmän förskola: 3-5 år, 15 timmar/vecka (barn räknas som 3 år från den 20 augusti det år barnet fyller 3 år). Allmän förskola erbjuds 20 augusti-10 juni med uppehåll för jullov den 20 december-9 januari.

Anmäl ändrad placeringsgrund

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar

När vårdnadshavare arbetar eller studerar utgörs barnets schematid av vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Om en vårdnadshavare har nattarbete ges möjlighet till sömn. Studier ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier, svenska för invandrare. Placeringen pågår under hela året utan uppehåll.

Schematiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiden när vårdnadshavarna samtidigt är i arbete/studier eller på resa till/från arbetet/studierna som blir barnets schematid. Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är barnet ledigt från förskoleverksamheten.

Om vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende är det varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering som avgör barnets schematidtid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare.

Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Schematider som inte är beroende av vårdnadshavares arbete eller studier beslutas av förskolans rektor. 

Permitterad vårdnadshavare

Om du blir deltidspermitterad får ditt barn gå på förskolan de dagar som du arbetar. De dagar som du är permitterad ska barnet vara ledigt från förskoleverksamheten.

Barn vars förälder är permitterade på heltid eller arbetsbefriade under uppsägningstid har möjlighet att vara på förskolan 15 tim/vecka. Hur dessa 15-timmar är förlagda beslutas av förskolans rektor.

Sjukskriven vårdnadshavare

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån sjukdomens omfattning. Vid kortare sjukskrivning kan barnet behålla sina ordinarie tider. Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor, efter samråd med vårdnadshavaren, beslut om barnets schematider.

Graviditetspenning eller uttag av föräldrapenning inför förlossning likställs med sjukskrivning.

Vårdnadshavare som är föräldraledig på grund av syskon

Föräldralediga vårdnadshavare har rätt till verksamhet för sina andra barn i förskoleåldern under 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska förläggas beslutas av rektor. Placeringen pågår under hela året utan uppehåll.

Den som samtidigt arbetar/studerar och är föräldraledig för syskon

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet, behöver båda föräldrarna lämna in intyg på sin sysselsättning barnomsorgskontoret. Omsorg för det oplacerade syskonet ska vara ordnad och utföras av annan än den föräldralediga vårdnadshavaren. Uppgift om hur omsorgen är ordnad ska också lämnas.

Kommer du att arbeta ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur mycket du arbetar och under vilken period. Om du är egenföretagare ska du lämna in ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Ska du studera, ska studierna vara CSN-berättigade eller SFI, svenska för invandrare. Du ska lämna in ett antagningsbesked där det framgår vem som anordnar utbildningen, omfattning och tidsperiod.

Vid bedömning av rätten till placeringstid utgår kommunen först från vårdnadshavarens arbets-/studietid. Om den överstiger 15 timmar per vecka är det arbets-/studietiden som är utgångspunkten för bestämning av barnets schematid.

  • Exempel 1: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar två dagar per vecka på grund av arbete/studier. Barnet har därför rätt till en placering dessa dagar på 16 timmar sammanlagt. Någon ytterligare rätt till placering finns ej trots att vårdnadshavare är föräldraledig övrig tid.
  • Exempel 2: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 9 timmar en dag per vecka på grund av arbete/studier. Barnet har därför rätt till en placering denna dag på 9 timmar samt ytterligare vistelse på 6 timmar per vecka så att den sammanlagda tiden uppgår till 15 timmar. Hur de 6 timmarna ska förläggas beslutas av rektor.

Arbetssökande vårdnadshavare

Barn med vårdnadshavare som är arbetslös har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. placeringen pågår under hela året utan uppehåll. Hur dessa timmar förläggs beslutas av rektor. För att anses vara arbetslös ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och även i övrigt uppfylla kraven på aktivt arbetssökande.

Allmän förskola

Från och med den 20 augusti det år ditt barn fyller 3 år är det i ålder för avgiftsfri allmän förskola. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan under perioden 20 augusti till 10 juni. Hur dessa timmar förläggs beslutas av rektor. Platsen gör juluppehåll från och med 20 december till och med 9 januari och sommaruppehåll från och med 11 juni till och med 19 augusti.

Förskola

Ramtiden för förskolornas öppettid är 06.00-18.00. Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Verksamheter och avdelningar kan samarbeta kring öppning, stängning, lov med mera.

 Vällingklockans förskola och Stommens förskola har förlängda öppettider, vardagar kl. 05.00-19.00.

Pedagogisk omsorg

Ramen för öppettiderna i pedagogisk omsorg är vardagar klockan 06.00-18.00. Inom ramen för öppettiderna beslutar rektor vilka öppettider som gäller hos respektive dagbarnvårdare.

Inskolningen ska vara en bra start för både ditt barn, dig själv och för dem som ska ansvara för ditt barn. Under inskolningen ska barnet ges möjlighet att känna sig trygg i den nya miljön och med nya människor.

Inskolningsperioden kan variera i längd, men tar ofta 1-2 veckor. Du bör räkna med att vara tillgänglig för ditt barn under inskolningen. Den första veckan på en ny placering är avgiftsfri (gäller inte vid byte av avdelning eller byte mellan 2 kommunala verksamheter).

Nattviolen, som har sin verksamhet på Vällingklockans förskola, är den verksamhet som har öppet under obekväma arbetstider. Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 19.00-05.00 samt helger 00.00-24.00.

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds endast till barn som folkbokförda i Trollhättans kommun. Plats på Nattviolen erbjuds i mån av plats. Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom fyra månader.

Ansökan om plats på Nattviolen görs via e-tjänst eller på ansökningsblankett.

Barn 1-5 år

Barn, 1-5 år, som utöver omsorg på obekväma tider, behöver en plats i förskoleverksamhet ska under dagtid ha en placering på Vällingklockans förskola. Om ditt barn inte redan har en plats på Vällingklockan behöver du därför även göra en ansökan om plats där för ditt barn.

Elever 6-13 år

Elever, 6-13 år, som utöver omsorg på obekväma tider, behöver en plats i fritidshem har under dagtid har även en placering på respektive skolas fritidshem. Om ditt barn inte redan har en fritidshemsplacering behöver du även göra en ansökan om fritidshemsplats för ditt barn.

Under veckorna 28–31 finns en sommaröppen förskola på Vällingklockans förskola. Genom att samla våra resurser till en förskola under semesterperioden kan vi stärka personaltätheten och i större utsträckning planera verksamheten så att barn på sommarförskolan möts av personal från sin ordinarie förskola.

Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna. Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering av avgiften för dessa dagar.

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans stad vid förändring av förhållanden som påverkar rätten till plats, barnets schematid och avgiften. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar en placering, när dessa efterfrågas samt vid förändringar. Uppgifterna kan komma att kontrolleras.

Ändra uppgifter

Säg upp plats

Plats som inte nyttjas

Om en plats inte nyttjats på två månader utan skälig anledning kan den komma att avslutas med omgående verkan.

Övergång till fritidshem

Har ditt barn en plats i en kommunal förskola med placeringsgrunden arbete/studier övergår barnomsorgsabonnemanget, den 1 juli det år barnet fyller 6 år, till en placering i fritidshem utan att du behöver göra något. Har ditt barn en plats hos en kommunal dagbarnvårdare fortsätter placeringen hos dagbarnvårdaren. Önskar du att ditt barn ska sluta hos dagbarnvårdaren och börja på fritidshem måste du själv ansöka om en omplacering.

Är ditt barn folkbokfört i en annan kommun avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Om barnet ska gå i en kommunal skola i Trollhättan kan du ansöka om plats i fritidshem på den skola som eleven kommer att gå på.

Fritidshem

Fristående förskolor

Fristående förskolor är öppna för alla och får kommunalt bidrag för att bedriva verksamheten.

Fridaskolan

Telefonnummer: 0520-47 08 00

Nya skolan

Telefonnummer: 0520-52 02 00
nyaskolan.se

Montessoriskolan Trilobiten

Telefonnummer: 0520-741 80
trilobiten.nu

Smultronets förskola

Telefonnummer: 0520-50 52 02
E-post: smultronet@ulna.se
ulna.se

 

Karta över förskolor i Trollhättan

Nyfiken på var våra förskolor ligger? På den här kartan kan du se både kommunala och fristående förskolor.

Karta över förskolor

Senast granskad 2024-07-05 av HANSJO