Fritidshem

Från 1 juli det år ditt barn fyller 6 år kan du ansöka om plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Fritidshem erbjuds till och med 30 juni det år eleven fyller 13 år. Du ansöker om fritidshem och lovfritidshem via vår e-tjänst. Du hittar länk till våra e-tjänster längst ned på sidan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Regler fritidshem och pedagogisk omsorg (6–13 år) i Trollhättan Stad

Ditt barn har rätt till plats den tid som du behöver för att arbeta eller studera. Barn kan också ha rätt till plats när de har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Fritidshemmen finns i anslutning till skolorna och tar emot elever den del av dagen som de inte är i skolan.

Barn som är folkbokförda i annan kommun och som önskar fritidshem/pedagogisk omsorg i Trollhättan

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun än Trollhättan kan man ansöka om plats i Trollhättan. För att erbjudas en fritidshemsplats i Trollhättan ska det finnas en skolplacering på någon av Trollhättans Stads grundskolor.

Ändrad folkbokföringskommun när placeringen pågår

Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda verksamhet. Om barnets folkbokföringskommun kommer att ändras från Trollhättans kommun till en annan kommun, är det viktigt att rektor och Barnomsorgskontoret informeras i god tid.

Barn som är folkbokförda i Trollhättans kommun och som önskar plats i annan kommun

Om barnet är folkbokfört i Trollhättans kommun, men vårdnadshavare önskar plats i en annan kommun, tar vårdnadshavare kontakt med den kommun där plats önskas.

Elevens schematid i fritidshem/pedagogisk omsorg

Om du är vårdnadshavare och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem före och efter skoldagen.

Arbetande/studerande vårdnadshavare

När vårdnadshavare arbetar eller studerar utgörs barnets schematid av vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Om en vårdnadshavare har nattarbete ges möjlighet till sömn. Studier ska vara studiemedelsgrundande eller SFI-studier, svenska för invandrare.

Schematiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiden när vårdnadshavarna samtidigt är i arbete/studier eller på resa till/från arbetet/studierna som blir barnets schematid. Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är barnet ledigt från fritidshemmet.

Om vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende är det varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering som avgör barnets schematid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare.

Föräldraledig vårdnadshavare

Barn till en vårdnadshavare som är föräldraledig har inte rätt att vara på fritidshemmet eller i den pedagogiska omsorgen.  I samband med syskons födelse har vårdnadshavare ansvar för att lämna in uppsägningen i tid för att slippa betala för en plats som inte får nyttjas.

Den som samtidigt arbetar/studerar och är föräldraledig för syskon

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet, behöver båda vårdnadshavarna lämna in intyg på sin sysselsättning till Barnomsorgskontoret. Omsorg för det oplacerade syskonet ska vara ordnad och utföras av annan än den föräldralediga vårdnadshavaren. Uppgift om hur omsorgen är ordnad ska också lämnas.

Om du kommer att arbeta ska du lämna in ett intyg från din arbetsgivare där det framgår hur mycket du arbetar och under vilken period. Om du är egenföretagare ska du lämna in ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Ska du studera, ska studierna vara CSN-berättigade eller SFI, svenska för invandrare. Du ska lämna in ett antagningsbesked där det framgår vem som anordnar utbildningen, omfattning och tidsperiod.

Arbetssökande vårdnadshavare

Om en vårdnadshavare, vars barn är inskrivet i fritidshemsverksamhet, blir arbetslös har barnet inte rätt att behålla sin plats och kan heller inte vara på fritidshemmet. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna in uppsägning i tid för att slippa betala för en plats som inte får nyttjas.

Elever vars vårdnadshavare är arbetslös kan tillfälligt en enstaka dag erbjudas fritidshem på grund av arbetsmarknadsmässiga skäl. Det kan till exempel vara att du som vårdnadshavare ska gå på en anställningsintervju. Anmälan ska göras till Barnomsorgskontoret senast en vecka innan aktuell dag.

Sjukskriven vårdnadshavare

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån sjukdomens omfattning. Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor, efter samråd med vårdnadshavaren, beslut om barnets schematider.

Barn i behov av särskilt stöd eller tid i fritidshem p.g.a. familjens situation

Även om du är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn ha behov av en fritidshemsplats. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till barnets behov. Även barn som har ett eget behov på grund av familjens situation kan erbjudas tid i fritidshem. Ett eget behov på grund av familjens situation kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna.

Har ditt barn behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem utreds och beslutas det av verksamhetschefen för elevstöd. När barn har behov av placeringstid i fritidshem p.g.a. familjens situation är det rektor som fattar beslut om en placering. Schematider som inte beror på arbete/studier beslutas av rektor.

Om barnet saknar placering ska även en ansökan om en fritidshemsplats lämnas. Någon avgiftsreducering sker ej för barn i behov av särskilt stöd.

Lovfritids

Om du arbetar eller studerar och ditt barn endast har behov av fritidshem under skollov kan du ansöka om lovfritids för ditt barn. Ansökan om lovfritids görs inför varje lov. Ansökan ska lämnas minst 3 veckor innan lovet börjar. En plats på lovfritids debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa. Minsta debiteringsperiod är en kalendervecka vilket innebär att varje påbörjad kalendervecka debiteras.

Fritidshemmens öppettider

Samtliga verksamheter håller öppet vardagar kl. 06:00-18:00.

Har du ett arbete som innebär att ditt barn har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger kan du ansöka om en kompletterande plats på Nattviolen. 

Nattviolen är den verksamhet som har öppet under obekväma arbetstider. Nattviolen har sin verksamhet på Vällingklockans förskola. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds endast till barn folkbokförda i Trollhättans kommun.

Ditt barn kommer att vara inskrivet på sitt ordinarie fritidshem under dagtid och övrig tid ha en placering på Nattviolen.

Behöver barnet omsorg innan ordinarie fritidshem öppnar, lämnas barnet på Vällingklockan av vårdnadshavare. Behöver barnet omsorg efter klockan 18.00 vistas barnet på ordinarie verksamhet fram till stängning och åker sedan till Vällingklockan där vårdnadshavare hämtar sitt barn. Skolan ordnar transport till/från Vällingklockan.

Kompetensutvecklingsdagar

Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna. Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering av avgiften för dessa dagar.

Uppsägning

När barnet inte längre behöver sin fritidshemsplats ska platsen sägas upp. Detta ska göras 2 månader innan barnet beräknas sluta. Vid byte mellan två kommunala verksamheter, inom Trollhättans Stad, ska platsen inte sägas upp utan barnomsorgsabonnemanget fortsätter. Vid byte till verksamhet som inte anordnas av Trollhättans Stad ska barnomsorgsabonnemanget däremot sägas upp.

Uppsägningstiden är två månader räknat från den dag uppsägningen mottagits av Utbildningsförvaltningen. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.  Obs! Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom 2 månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

Utbildningsförvaltningen avslutar fritidshemsplaceringar 30 juni det år barnet fyller 13 år.

Plats som inte nyttjas

Om en plats inte nyttjats på två månader utan skälig anledning kan rektor avsluta platsen med omedelbar verkan.

Uppgifter som ska lämnas av vårdnadshavare

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans Stad vid förändring av förhållanden som påverkar rätten till plats, barnets schematid och avgiften. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar en placering, när dessa efterfrågas samt vid förändringar. Uppgifterna kan komma att kontrolleras.

E-tjänster, Barnomsorg

Här kan du ansöka om barnomsorg, antingen via inloggning till e-tjänst eller med blankett. Du kan också säga upp plats, anmäla ändrad placeringsgrund/vistelsetid samt ändra eller lämna ny inkomstuppgift.

Regler för barnomsorgsavgift

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Relaterad information

Grundskolor

Senast granskad 2024-07-02 av AGNKIL