Undervisning

Modersmål

Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv flerspråkighet. Om minst fem elever i åk 1-9 i kommunen är anmälda till modersmålsundervisning i ett språk erbjuds undervisning under förutsättning att behörig lärare kan anställas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar, och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. 

Förutsättningar och villkor för modersmålsundervisning (Skollagen 9 kap. 10§)

 • Modersmålsundervisning gäller i grundskolan från åk 1 till åk 9.
 • I förskoleklass har eleven inte rätt till modersmålsundervisning. Språkstöd kan om möjligt organiseras som samläsning med modersmålsundervisning i grundskolans lägre årskurser. Förutsättningarna och villkoren för ansökan är samma som för modersmålsundervisning.
 • Att minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen detta som umgängesspråk med eleven.
 • Det språk man ansöker om ska vara detsamma som umgängesspråket.Att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller inte för nationella minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddish).
 • Att minst 5 grundskoleelever i språkgruppen har ansökt om modersmålsundervisning. Detta gäller inte för nationella minoritetsspråk.
 • Att det finns lämplig lärare.
 • Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.
 • Undervisningen kan ske i grupper som består av elever från olika årskurser och från olika skolor. Om det är få elever i en språkgrupp kan även fjärrundervisning komma att användas.

Ansökan om modersmålsundervisning senast 15 maj. Ansökan om språkstöd i förskoleklass senast 23 juni. 

 

Ansökan och uppsägning

 •  Ansökan gäller inför kommande terminsstart. Om ansökan inte beviljas behövs en ny ansökan inför nästkommande termin.
 • Ansökan ska ha inkommit inför start av termin. Inkommer ansökan efter 15:e maj (inför hösttermin) respektive 1 december (inför vårtermin) får start av modersmålsundervisningen vänta tills nästkommande termin. Undantagna är de elever som byter från en skola i en annan kommun under läsåret och har pågående modersmålsundervisning vid den skola som eleven lämnar.
 • De elever som har modersmålsundervisning eller språkstöd i förskoleklass gör ingen ny ansökan inför ny termin eller läsår, utan eleven förväntas ha det fortsättningsvis till och med åk 9.
 • Elever som har modersmålsundervisning och byter skola inom kommunen behöver inte göra en ny ansökan, varken om bytet sker under pågående läsår eller inför nytt läsår.
 • När ansökan är beviljad är undervisningen obligatorisk. I årskurserna 6 – 9 får eleven betyg i ämnet.
 • Om eleven inte vill fortsätta med modersmålsundervisning ska uppsägning göras på särskild blankett senast vid terminsslut.

Vällingklockans förskola, finsk inriktning

Trollhättans stad är anslutet som finskt förvaltningsområde och erbjuder därav plats för barn med finsk anknytning på Vällingklockans förskola som har finsk inriktning. Här bevaras och utvecklas barnens finska språk och kultur.

Läs mer om förskolan Vällingklockan.

Om du som vårdnadshavare låter ditt barn vara på en annan förskola finns det en möjlighet för ditt barn få ta del av vår ambulerande finska pedagog som besöker förskolan. Syftet är att bidra till att stärka ditt barns finska språk och kulturella identitet.

Om du vill veta mer om vår finska pedagog, kontakta rektor på ditt barns förskola. 

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med en egen kursplan i grundskolan. Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. 

I årskurserna 6-9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen utgår från nationellt satta mål och kunskapskrav som finns i modersmålets kursplan. 

Studiehandledning

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk. 

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos Modersmålsenheten och ges så länge elever behöver det. 

 

Blanketter för modersmål/språkstöd

Klicka här för att hämta blanketter för ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning och språkstöd.

 

 

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk. 

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos Modersmålsenheten och ges så länge elever behöver det. 

Senast granskad 2022-06-27 av ANDGLE