Undervisning

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar, och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förutsättningar och villkor för modersmålsundervisning i grundskolan från årskurs 1-9

 • Att minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen detta som umgängesspråk med eleven. Det språk man ansöker om ska vara detsamma som umgängesspråket.
 • Att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller inte för nationella minoritetsspråk[.
 • Att minst 5 grundskoleelever i språkgruppen har ansökt om och beviljats modersmålsundervisning. Detta gäller inte för nationella minoritetsspråk.
 • Att det finns lämplig lärare.
 • Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.
 • När ansökan är beviljad är undervisningen obligatorisk. I årskurserna 6 – 9 får eleven betyg i ämnet.

Ansökan och uppsägning årskurs 1-9

Du hittar blankett för ansökan längre ned på sidan.

 • Ansökan gäller inför kommande terminsstart.
 • Sista ansökningsdatum är den 30/4 inför höstterminen och 1/12 inför vårterminen. Inkommer ansökan efter dessa datum behandlas ansökan inför nästkommande termin.
 • Elever som flyttar in från andra kommuner under terminen är undantagna från ansökningsdatumen ovan men ska ansöka om modersmålsundervisning hos Utbildningsförvaltningen och bedömas utifrån villkoren, detta gäller även om eleven har haft modersmålsundervisning sedan tidigare. Om eleven uppfyller villkoren kan eleven påbörja sin modersmålsundervisning snarast möjligt.
 • Elever som har modersmålsundervisning och byter skola inom kommunen behöver inte göra en ny ansökan, varken om bytet sker under pågående läsår eller inför nytt läsår.
 • De elever som har modersmålsundervisning gör ingen ny ansökan inför ny termin eller läsår, utan eleven förväntas ha det fortsättningsvis till och med åk 9.
 • Om eleven inte vill fortsätta med modersmålsundervisning ska uppsägning göras på särskild blankett vid terminsslut.

Villkor och förutsättningar för språkstöd i modersmål i förskoleklass

Förskoleklassen ska bidra till att barnen och eleverna får utveckla och använda sitt modersmål men de är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

 • I förskoleklass ges språkstöd i modersmålet och kan om möjligt organiseras så att eleverna har modersmålsundervisning tillsammans med grundskolans lägre årskurser.
 • Att minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen detta som umgängesspråk med eleven. Det språk man ansöker om ska vara detsamma som umgängesspråket.
 • Att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller inte för nationella minoritetsspråk.
 • Undervisningen kan ske i grupper som består av elever från olika årskurser och från olika skolor.

Anmälan om språkstöd i modersmål i förskoleklass 

Du hittar blankett för anmälan längre ned på sidan. 

 • Anmälan gäller inför kommande terminsstart.
 • Anmälan ska ha inkommit till Modersmålsenheten senast den 1/6.
 • Skolan kommer i början av höstterminen informera om när språkstödet förväntas starta.
 • Om eleven vill fortsätta med modersmålsundervisning i grundskolan åk 1 ska ansökan göras under vårterminen på särskild ansökningsblankett som finns på Trollhättans Stads hemsida.

Studiehandledning

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk. 

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos Modersmålsenheten och ges så länge elever behöver det. 

Blanketter för modersmål/språkstöd

Här hittar du ansökningsblanketter för ansökan om modersmål årskurs 1-9 och anmälan om språkstöd i modersmål för förskoleklass.

barn

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans stad erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på Vällingklockans förskola i centrala Trollhättan.

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO