Undervisning

Modersmål

Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Om minst fem elever i kommunen är anmälda till modersmålsundervisning i ett språk är verksamheten skyldig att starta undervisning under förutsättning att behörig lärare kan anställas.

Personer
Enhet Modersmålsenheten Tingvallavägen 33 461 32 Trollhättan 0520-49 78 92

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar, och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. 

Vem får läsa modersmål?

En elev har rätt till modersmålsundervisning om

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket och har en rimlig förutsättning att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Mål och kursplan för modersmål på www.skolverket.se

Minoritetsspråken

Elever som tillhör de nationella minoriteterna romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar, har utökad rätt till undervisning i modersmål. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska - ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. 

Det räcker med att en elev ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten. 

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför garanterad undervisningstid. 

Elever som läser enligt kursplanen modersmål som nationellt minoritetsspråk kan läsa ämnet som första­ eller andraspråk.

 

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Varje förskola är ansvarig för att arbeta med modersmålsstödet som ett av målen i läroplanen för förskolan. Stödet handlar om att visa intresse för barnens modersmål, att uppmuntra att modersmålet talas i hemmet och att få barnet att bli nyfiket och positivt inställt till flerspråkighet. 

Förskolepersonalen avgör om behov av språkstöd föreligger för ett eller flera barn. Ansökan skickas till Modersmålsenheten. 

Modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med en egen kursplan i grund- och gymnasieskolan. Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. 

I årskurserna 6-9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen utgår från nationellt satta mål och kunskapskrav som finns i modersmålets kursplan. 

I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är:

  • Modersmål 1- 100 poäng
  • Modersmål 2 - 100 poäng
  • Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng

För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Detta prövas av modersmålslärarna. De övriga kurserna bygger på kursen modersmål 1. Till varje kurs finns kunskapskrav för betyg. 

Studiehandledning

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk. 

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos Modersmålsenheten och ges så länge elever behöver det. 

Anmälan till modersmålsundervisning

Grundskola: Anmälan/uppsägning lämnas till elevens skola eller skickas till Modersmålsenheten. Ansökningsblankett finns här nedanför, men också på skolornas expeditioner. 

Gymnasieskolan: Anmälan till kurserna görs och godkänns vid läsårsstart på respektive gymnasieskolas expedition.

Vem får läsa modersmål?

En elev har rätt till modersmålsundervisning om

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket och har en rimlig förutsättning att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

 

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. 

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk. 

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos Modersmålsenheten och ges så länge elever behöver det. 

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se