Fotografiet föreställer en pojke som sitter och läser en bok vid sin skolbänk. Pojken ler stort med hela ansiktet. Han är klädd i en svart tröja med guldiga ränder.

Grundskola

Grundskolan vänder sig till elever i åldrarna 6-16 år och omfattar förskoleklass och nioårig grundskola. Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år. Kommunen erbjuder fritidshem som finns integrerat på nästan alla skolor samt pedagogisk omsorg före och efter skolan.

I kommunens grundskolor finns flera tusen barn och ungdomar.

Du kan välja vilken skola du vill för ditt barn.

När barnen är 6 år gamla får de gå i grundskoleklass om de vill.

När barnen är 7 år till 16 år gamla är det lag att gå i skolan.

I Trollhättan har vi också fristående skolor. 

De skolorna drivs inte av kommunen.

Fristående skolor kallas också ibland för friskolor.

Om du har frågor om grundskolan ska du ringa till kommunens växel telefonnummer 026-24 00 00. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunal grundskola i Trollhättan

Det är Utbildningsförvaltningen som avgör hur många elever som får plats på varje skola, och anvisar utifrån det elever till de kommunala grundskolorna. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den anvisar en elev vid en viss skolenhet, men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir anvisad till den skola som ligger geografiskt absolut närmast hemmet. 

Kommunen får gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ämnen i grundskolan

Undervisningen omfattar följande ämnen:

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi
 • Samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • Slöjd
 • Svenska eller Svenska som andraspråk
 • Teknik.

Utöver dessa ämnen erbjuds eleverna moderna språk inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål.

Du som är på väg att flytta till Trollhättan och ska folkbokföras i kommunen

Om du är på väg att flytta till Trollhättans kommun kan du ansöka om kommunal grundskola i e-tjänsten.

Barn som flyttar till Trollhättan erbjuds skolplacering, enligt kommunens bestämmelser, löpande under terminen i samband med inflyttning.

Du måste styrka att barnet är på väg att flytta, till exempel med kopia av kvittens från Skatteverket på ändrad folkbokföringsadress. 

Anmälan om in eller utflyttning av elev

Saknar du bank-ID eller har du skyddade personuppgifter vänder du dig till Kontaktcenter.

Nyanländ elev

De barn som tidigare inte har gått i en svensk skola och är i ålder 7-16 år kan få börja på Välkomsten.  Information till dig som är nyanländ och har barn som ska börja i skolan

Skyddade personuppgifter

Har du eller kommer du att få skyddade personuppgifter kan du inte ansöka om skola via vår e-tjänst. Vid frågor vänligen kontakta Kontaktcenter 0520-495000.

Barn med skyddade personuppgifter som är inskrivna i förskolan och som ska börja förskoleklass kommer att få en blankett av rektor på förskolan. Blanketten lämnas sedan åter till förskolan.

Skolskjuts

Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den anvisade skolan . Väljer vårdnadshavare annan skola för sitt barn (eller väljer att barnet ska gå kvar vid nuvarande skola, trots flytt inom kommunen) får vårdnadshavaren själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas utan att ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår för kommunen jämfört med om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Läs mer om skolskjuts här! 

Om förskoleklass

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov. När förskoleklassen slutar för dagen kan ert barn ha en plats på fritidshemmet.

För förskoleklass gäller följande:

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten.

 • Förskoleklass är obligatorisk.
 • Rektor är ansvarig för verksamheten.
 • Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

 • Stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
 • Lek, skapande, utforskande och undervisning är viktiga delar i verksamheten.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
 • Främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 

Karta över grundskolor i Trollhättans stad

Nyfiken på var våra grundskolor ligger? På den här kartan kan du se både kommunala och fristående grundskolor.

Karta över grundskolor

Senast granskad 2024-05-07 av HANSJO