Skolskjuts

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolskjuts

I Trollhättans kommun har drygt 900 grundskoleelever transport till skolan, antingen med ordinarie linjetrafik eller med särskilt upphandlade skolbussar och taxifordon. Skolskjuts beviljas utifrån Trollhättans Stads skolskjutsbestämmelser. 

Ansökan om skolskjuts görs i vår e-tjänst:

Ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan

Vecka 28-31 är handläggningstiden för skolskjutsansökningar något längre. Det innebär att det kan dröja innan du får svar på din ansökan. Du som har beviljats busskort föregående läsår kan använda detta till och med 15 september.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. Du hittar ansökningsblanketterna längst ned på denna webbsida.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Trollhättans kommun är:

 • Förskoleklass: 2 km
 • Årskurs 1-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 3 km

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg mellan hemmet och anvisad skola.

Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska heller om möjligt inte överstiga:

 • Förskoleklass: 1,5 km
 • Årskurs 1-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 3 km

Skolskjutsentreprenörer

Du kan läsa mer om våra rutiner vid skolskjutsresor med olika entreprenörer i dokumenten du hittar längst ned på denna sida.

Larssons Buss

0512 – 532 00
fredrik@larssonsbuss.se

Entreprenören kör skolskjutsen i Åsaka.

Taxi Lilla Edet

0520 – 65 75 00
kontoret@taxilillaedet.se

Entreprenören kör skolskjutsen i Upphärad och Öresjö.

Vårgårdabuss

0322 – 66 78 80 (dagtid), 0322 – 66 78 83 (journummer).
info@vargardabuss.se.

Entreprenören kör skolskjutsen i Sjuntorp.

Taxi Trollhättan

Telefon:0520-82 200

Taxi Lilla Edet (specialfordon)

Telefon: 0520-82 200

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Hemkommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan.

Om en elev är berättigad till skolskjuts eller inte beror på avståndet mellan hemmet och hemskolan. Du kan läsa mer om det i våra skolskjutsbestämmelser. Dessa hittar du längst ner på informationssidan under Relaterad information.

 

Avståndsgränserna för skolskjuts i Trollhättans Stad är: 

Förskoleklass
2 km

Årskurs 1-3
2,0 km

Årskurs 4-6
3,0 km

Årskurs 7-9
3,0 km

Avståndet avser närmaste gång- eller cykelväg. Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska om möjligt inte överstiga:

Förskoleklass
1,5km

Årskurs 1-3
2km

Årskurs 4-6
3km

Årskurs 7-9
3km

Enligt skolskjutsreglementet ska eleven ta sig från hemmet till anvisad påstigningsplats. Det är föräldrarnas ansvar att följa sitt barn till påstigningsplatsen om så behövs.

Nej, avståndet beräknas utifrån kortaste gångbara väg.

Nej, genom valet av annan skola än den av kommunen anvisade är eleven inte längre skolskjutsberättigad, varvid busskortet omgående återlämnas från det datum eleven börjar på den valda skolan. Om samma typ av busskort kan användas för resor till den nya skolan, kan ett nytt busskort erhållas efter beviljad ansökan.

Om eleven var berättigad till skolskjuts innan flytten, finns möjligheter till skolskjuts även efter en flytt. En grundförutsättning är att resorna från och till den nya adressen inte får några ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser i förhållande till skolskjutsens utförande för eleven före flytten. I annat fall får vårdnadshavarna själva stå för transport till och från skolan. Har eleven emellertid påbörjat år 9 vid sin anvisade skola när flytten äger rum, har eleven rätt att gå kvar i sin gamla skola utan att det betraktas som ett skolval. I detta fall har eleven rätt till skolskjuts om kriterierna i övrigt är uppfyllda. 

Nej, skolskjuts omfattar endast transport till och från skolan. Transporter till och från fritids är förälderns ansvar. 

Nej, avståndet beräknas via kortaste gångbara väg. 

Vid en planerad operation skall ni ta kontakt med ert eget försäkringsbolag i första hand. Täcker inte er försäkring de transportkostnader som uppstår, och operationen inte är en konsekvens av ett olycksfall, kan ni ansöka om skolskjuts under en tidsbegränsad period. Kontakta Kontaktcenter 0520-495000 för att få en aktuell ansökningsblankett.

Ja, om skolskjutsen till den nya skolan inte får några ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser i förhållande till vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress. I annat fall får vårdnadshavarna själva stå för transport till och från skolan. 

Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola eleven anvisats till. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress. 

Kontakta ditt barns lärare eller skolans administrativa handläggare som har uppgifter om detta. 

Grundskolor i Trollhättan

 

Barnen i Utbildningsförvaltningens verksamheter är olycksfallsförsäkrade på heltid. Detta innebär att om barnet skadas och därigenom behöver hjälp med transporter till och från skolan, tar du som vårdnadshavare kontakt med försäkringsgivaren för kommunens olycksfallsförsäkring (läs mer under försäkringar). I samband med detta får du även information om hur beställning och ersättning för ev. transporter ska gå till.

Nej, för att erhålla skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Trollhättans kommun. 

Nej, då det gäller fordon som är specifikt avsedda för skoltrafik, finns en passagerarlista vilka elever som ska åka med turen. Det är därför av yttersta vikt ur såväl ansvars- som säkerhetssynpunkt vid t.ex. incidenter, att inga ytterligare elever än de som officiellt åker med turen, finns ombord på fordonet. 

Om en elev missar bussen är det vårdnadshavare som ansvarar för att eleven kommer till skolan på något annat sätt. 

Om du glömt eller tappat något på bussen ska du kontakta det företag som kör bussarna.

 • Det är Sparlunds buss som kör skolbussen på alla sträckor till alla skolor UTOM Upphärads skola (se nedan). Sparlunds Buss har telefon 0514-30 153 och har telefontid från klockan 07:00 till klockan 17:00. Övrig tid kan man ringa till Sparlunds journummer: 0514-657979
 • Skolskjutstrafiken till och från Upphärads skola körs av Lilla Edets buss. Telefon 0520-657500 
 • För elever som åker skoltaxi är det Taxi Trollhättan som kör. Telefon: 0520-82200
  E-post: skol@taxitrollhattan.se

Det kan hända att en elev blir sjuk, eller måste hem från skolan innan skolbussen går. Då är det vårdnadshavare eller föräldrar som måste hämta barnet på skolan. Eleven är kvar på skolan tills eleven blir hämtad.

Senast granskad 2024-06-24 av MAGSUN