Likabehandling, trygghet och studiero

Att känna trygghet i skolan är en självklarhet. Arbetet med att skapa en trygg och lugn skolmiljö sker både på ett förvaltningsövergripande plan och på varje skola och förskola. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje skola och förskola tar fram en egen plan mot kränkande särbehandling som beskriver arbetet med att främja trygghet och motverka mobbning och otrygghet på skolan. Planen uppdateras varje år. 

Planens innehåll

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Kränkningar och mobbning

Det förekommer att elever upplever sig kränkta av sina lärare. Ofta handlar det om att de känner sig orättvist behandlade. Ungefär 40 procent av anmälningarna till Barn- och elevombudet handlar om att personalen kränkt en elev.

Det är vanligare att äldre elever än yngre är utsatta för kränkningar och mobbning från vuxna. Det är förbjudet för alla som arbetar inom förskolor och skolor att kränka barn och elever. Huvudmannen bör se till att det finns särskilda rutiner för att utreda, dokumentera och åtgärda när en personal är misstänkt. För att undvika lojalitetskonflikter är det lämpligt att en överordnad chef håller i utredningen.

Utreda och åtgärda

När en kränkning sker är förskolan och skolan skyldig att utreda och vidta åtgärder samt säkerställa att det inte sker igen. 

Förskolan eller skolan ska ha rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärderna ska grundas i en dokumenterad utredning som allsidigt belyser det som inträffat och orsakerna till det inträffade.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är enligt lag skyldig att anmäla detta till rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

Senast granskad 2024-02-29 av HANSJO