Olyckor och kriser

Trollhättans Stad arbetar förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser  och krishantering. Enskilda, lättare tillbud eller olyckor hanteras vanligtvis av skolans, eller förskolans personal. Barn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring. Vid stora eller allvarliga olyckor och tillbud kan förvaltningens - eller Trollhättans Stads - krishanteringsorganisation hantera händelsen. 

Person
Planerare/utvecklare Magnus Sundin 0520-49 72 51
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser. POSOM är en stödresurs som kan dra i gång med kort varsel och träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga genom att vara stödpersoner till enskilt drabbade personer eller till hela familjer. Personerna i POSOM-gruppen ska främst vara medmänniskor och inte experter. Samtliga i POSOM-gruppen har tystnadsplikt.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkringen gäller elever, barn och andra grupper inom Trollhättans Stads verksamhetsområde.

Senast granskad 2020-02-26 av Andreas Gleisner