Barn

Elevstöd, skolhälsovård

Eleverna har tillgång till personer med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kunskaper som kan ge stöd och hjälp. Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor leder gruppen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barn- och elevhälsans uppdrag

 ”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. “ (2 kap. 25 § skollag)

Skollagens krav på elevhälsa omfattar inte förskolor utan gäller först från förskoleklassen och uppåt. Däremot har rektor i förskolan ansvar för att barn som behöver särskilt stöd får det. I Trollhättans kommunala förskolor har rektorer valt att förstärka utbildningens förebyggande och hälsofrämjande arbete, med att anpassa verksamheten utifrån varje barns förutsättningar, med specialpedagogisk och psykosocial kompetens.

Det övergripande syftet med barn- och elevhälsoarbetet i Trollhättans Stad är att främja varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Förebyggande insatser innebär att tidigt identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och utveckling samt undanröja dessa hinder. Hälsofrämjande arbete innebär att identifiera friskfaktorer som leder till hälsa och underlättar utveckling och lärande. 

All personal har ett gemensamt ansvar för barn- och elevhälsoarbetet. Olika personalgrupper måste samverka och vid behov ta externa kontakter för att åstadkomma en god miljö för alla barn och elever. Barn- och elevhälsoarbetet leds av rektor och varje förskola och skola organiserar arbetet utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Är du nyfiken på att veta mer om hur de enskilda förskolorna och skolorna bedriver barn- och elevhälsoarbetet så är du välkommen att kontakta verksamhetens rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsoteam på skolans hemsida.

Grundskolor i Trollhättans Stad

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du vill klaga på elevhälsans medicinska insats ska du anmäla detta ärende genom att skicka e-post eller vanlig post till Utbildningsförvaltningen.

Det är viktigt att du läser igenom rutinen innan du fyller i blanketten och undviker att lämna känsliga uppgifter i din anmälan.

Rutin klagomålshantering för elevhälsans medicinska insats

Blankett klagomålshantering elevhälsans medicinska insats

Jag mår inte bra. Jag mår dåligt.

Jag mår inte bra

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp om du inte mår bra.

Relaterad information

Grundskolor i Trollhättan

Senast granskad 2021-05-05 av agneta.olofsson@trollhattan.se