Barn- och elevhälsa

Eleverna i skolan har tillgång till personer med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kunskaper som kan ge stöd och hjälp. Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor leder gruppen. Om du vill komma i kontakt med din skolas elevhälsoteam ska du kontakta rektor på ditt barns skola. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det övergripande syftet med barn- och elevhälsoarbetet i Trollhättans Stad är att främja varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling mot utbildningens mål. Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Förebyggande insatser innebär att tidigt identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och utveckling samt undanröja dessa hinder. Hälsofrämjande arbete innebär att identifiera friskfaktorer som leder till hälsa och underlättar utveckling och lärande. 

Elevhälsans insatser är till för elever i förskoleklass och grundskola

Skollagens krav på elevhälsa omfattar inte förskolor utan gäller först från förskoleklassen och uppåt. Däremot har rektor i förskolan ansvar för att barn som behöver särskilt stöd får det. I Trollhättans kommunala förskolor har rektorer valt att förstärka utbildningens förebyggande och hälsofrämjande arbete, med att anpassa verksamheten utifrån varje barns förutsättningar, med specialpedagogisk och psykosocial kompetens. 

Elevhälsoteam på varje skola

Eleverna i skolan har tillgång till personer med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kunskaper som kan ge stöd och hjälp. Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor leder gruppen. Om du vill komma i kontakt med din skolas elevhälsoteam ska du kontakta rektor på ditt barns skola. 

All personal har ett gemensamt ansvar för barn- och elevhälsoarbetet. Olika personalgrupper måste samverka och vid behov ta externa kontakter för att åstadkomma en god miljö för alla barn och elever. Barn- och elevhälsoarbetet leds av rektor och varje förskola och skola organiserar arbetet utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Är du nyfiken på att veta mer om hur de enskilda förskolorna och skolorna bedriver barn- och elevhälsoarbetet så är du välkommen att kontakta verksamhetens rektor.

Klagomål eller synpunkter

Klagomål och synpunkter till Elevhälsans medicinska- och psykologiska insats samt i insatser av logopeder kopplat till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter eller är missnöjd med den vård, bemötande eller det omhändertagande som du fått, ta i första hand kontakt med den personalen som har det direkta ansvaret. Detta gäller även dig som representerar en annan verksamhet/organisation.

Synpunkter och klagomål kan även lämnas direkt till verksamhetschef HSL, både muntligt och skriftligt.

Du kan skicka ett e-postmeddelande med ditt klagomål/synpunkt till följande adress: utbklagomalhsl@trollhattan.se

Du kan också använda vår blankett för klagomål och synpunkter.

Ladda ned blankett

Blanketten kan också skrivas ut och skickas per post: 

Klagomål: Utbildningsförvaltningen HSL
Trollhättans Stad
Utbildningsförvaltningen
461 83 Trollhättan

Detta händer med dina synpunkter

Oavsett hur synpunkten har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras (diarieföras). Vårt mål är att du också ska få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt samt vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter.

Du får en bekräftelse på att ditt klagomål tagits emot och verksamhetschef HSL ansvarar sedan för att du får ett svar. Om synpunkter eller klagomål lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

HBTQI-certifiering

Delar av verksamheten Barn- och elevstöd genomgår HBTQI-certifiering. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att stärka kompetensen och förmågan att möta alla elever. Här kan du se en film där verksamhetschef Birgitta Lundskog och skolsköterska Marjut Bäckström beskriver målet med certifieringsarbetet. 

Klicka här för att se filmen på Youtube! 

Stöd till barn och ungdomar

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Relaterad information

Grundskolor i Trollhättan

Senast granskad 2024-02-21 av ANDGLE