Specialpedagog

Specialpedagoger verkar för att utveckla lärande miljöer som kan möta alla barns/elevers olika styrkor, behov och förutsättningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Specialpedagogens roll är att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och handledare i pedagogiska frågor. 

Specialpedagogen har fördjupade kunskaper om hur man arbetar med att undanröja sådant som försvårar eller hindrar barns/elevers lärande och utveckling i olika lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, att genomföra pedagogiska utredningar som ser barn/elever och dess situation på organisation-, grupp- och individnivå.

Målet är att möta barns/elevers olika behov för att bidra till en inkluderande miljö. I Trollhättans Stad finns det specialpedagoger som arbetar mot specifika förskolor, skolor och skolområden samt centralt placerade specialpedagoger.

Specialpedagoger som är centralt placerade har i uppdrag att ”stödja huvudprocessen”, vilket innebär att de tar specialpedagogiska uppdrag och ärenden som verksamheterna efterfrågar på både organisation-, grupp- och individnivå.

Senast granskad 2022-01-11 av ANDGLE