Bok

Stöd till barn och elever

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Reglerna innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och  stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

  • Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt
  • Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning eller betygskriterier som minst ska uppnås
  • Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds
  • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation
  • Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas
  • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas

Samma regler för alla skolor

Regleringen av all offentligt finansierad verksamhet inom skolväsendet är i princip gemensam, oavsett huvudman. Skollagens bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller alltså för både statliga, kommunala och fristående skolor.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO