Klagomål och synpunkter

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter eller är missnöjd med den vård, bemötande eller det omhändertagande som du fått av elevhälsans medicinska och psykologiska insats eller logopeder kan du lämna ett klagomål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ta i första hand kontakt med den personalen som har det direkta ansvaret. Detta gäller även dig som representerar en annan verksamhet/organisation.

Synpunkter och klagomål kan även lämnas direkt till verksamhetschef för Barn- och elevstöd, både muntligt och skriftligt.

Du kan skicka ett e-postmeddelande med ditt klagomål/synpunkt till följande adress: utbklagomalhsl@trollhattan.se

Du kan också använda vår blankett för klagomål och synpunkter.

Ladda ned blankett

Blanketten kan också skrivas ut och skickas per post: 

Klagomål: Utbildningsförvaltningen HSL
Trollhättans Stad
Utbildningsförvaltningen
461 83 Trollhättan

Detta händer med dina synpunkter

Oavsett hur synpunkten har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras (diarieföras). Vårt mål är att du också ska få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt samt vidtagna åtgärder.

Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

Viktigt att veta

Alla inkomna synpunkter kommer att registreras som allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen samt ta del av dina synpunkter.

Det finns några begränsningar och det är till exempel känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna synpunkter.

Du får en bekräftelse på att ditt klagomål tagits emot och verksamhetschef HSL ansvarar sedan för att du får ett svar. Om synpunkter eller klagomål lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Senast granskad 2024-06-24 av HANSJO