Psykolog

Psykologer i förskola, grundskola och grundsärskola bidrar till att främja barns/elevers utveckling och att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har specifik kunskap om hur individer utvecklas genom livet och om samspel människor emellan. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Psykologerna inom utbildningsförvaltningen har i uppdrag att utifrån psykologisk kunskap om lärande och utveckling, samt psykisk hälsa och ohälsa bidra till barns och elevers utveckling mot kunskapsmålen. Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam, som leds av rektor.

Skolpsykologer kartlägger och analyserar skolors, gruppers och barns / elevers behov. Utifrån detta föreslår och genomför de olika hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Målet är en god pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till barns / elevers olika behov och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

I samarbete med hemmet ska skolan främja barns och elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. När skolpsykologen blir inkopplad kring en specifik elev ska huvudfokuset vara att stödja elevens kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål.

Alla grundskolor i Trollhättan Stad har tillgång till en skolpsykolog. Varje psykolog arbetar på flertalet skolor. Kontakt med psykologen förmedlas genom rektor på ditt barns skola.
Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO