Elev vid skolbänk

Trollhättans Samverk

Trollhättans Samverk är en tvärprofessionell verksamhet som tillhör Elevstöd. Trollhättans Samverk arbetar kring grundskoleelever, 7–16 år, där skolgången av olika skäl inte fungerar. Vi utgår från att möjligheten att lyckas i livet ökar om eleven klarar sin skolgång, att alla elever vill lyckas och vill någonting samt att elevens möjlighet att lyckas ökar om skola, hem och andra instanser samverkar utifrån en helhetssyn och elevens bästa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Elevens rättigheter och delaktighet samt öppenhet och respekt är centrala begrepp.  Vår vision är att alla elever i Trollhättans Stad skall få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Målsättningen är att eleven ska ha en fungerande skolgång samt stötta föräldrar och skolpersonal så att de kan vara ett stöd i barnets skolgång.  Vi arbetar för god samverkan mellan skola, hem och eventuellt andra instanser som socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin för att hitta lösningar som främjar elevens skolgång och utveckling.

Trollhättans Samverk arbetar i tvärprofessionella team, en socialpedagog och en specialpedagog. I syfte att skapa en helhetsbild och öka förståelse för elevens förutsättningar och behov kartlägger Teamet situationen kring eleven i skolan och hemmet. I kartläggningen läggs fokus på elevens styrkor, resurser, kompetenser, behov samt vad eleven själv vill och behöver. Därefter upprättar vi tillsammans med alla inblandade en gemensam handlingsplan som utgör grund för det fortsatta arbetet. 

Vi arbetar utifrån en lösningsfokuserad arbetsmodell där vi på ett systematiskt sätt efterfrågar feedback för att på bästa möjliga sätt anpassa insatsen efter behovet. För oss är det viktigt att hålla en god kvalité i vårt arbete och därför använder vi olika utvärderingssystem samt har extern handledning.

Om du har frågor eller vill ha stöd från Trollhättans Samverk, kontakta oss!

Trollhättans Samverks broschyr

Relaterad information

Logotyp Samverkspodden

Samverkspodden

Trollhättans Samverks podd för finns för att dela tankar, kunskap och erfarenheter i arbetet med elever där glädjen att gå till skolan har gömt sig. Syftet är att sprida viktiga kunskaper och erfarenheter från personalens arbete med elever med problematisk frånvaro.

Samverket vill gärna ha en dialog med er lyssnare, så mejla gärna in dina erfarenheter, tankar, frågor eller funderingar så kan vi tillsammans hjälpas åt att sprida kunskap i arbetet kring elever med problematisk skolfrånvaro.

E-post: samverket@trollhattan.se

Samverkspodden

Lyssna på Samverkspodden på Podbean.

Lyssna på Samverkspodden på Spotify.

Lyssna på Samverkspodden på Podcaster.

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO