Elever

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Innan en elev placeras i anpassad grundskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras.

Barn kan tas emot i anpassad grundskola utan vårdnadshavarnas medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. 

Inkludering

I Trollhättans Stad arbetar den anpassade grundskolan med inkludering. Inkluderingen kan se olika ut och utgår från den enskilda elevens behov och situation. Vissa elever läser enligt anpassad grundskolas kursplaner men går i sin hemskola. För andra elever passar det bättre att studera i en grupp där samtliga elever studerar enligt anpassad grundskolas kursplaner. Det finns också gruppinkludering, där en grupp elever läser enligt anpassad grundskolas kursplaner men går i sin vanliga hemskola. 

Anpassad grundskola

För närvarande finns klasser i anpassad grundskola i Trollhättan på Sylteskolan. 

Läs mer om Sylteskolan

Trollhättans Stad erbjuder också fritids/korttidstillsyn för elever som läser enligt anpassad grundskolas kursplan. 

Anpassad grundskola är till för elever som har rätt till det enligt skollagen, 7 kap, 5 §. Där står att: "Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i anpassad grundskola."

Eftersom anpassad grundskola är en särskild skolform krävs ansökan/medgivande för att bli mottagen.

 

Anpassad grundskola hette tidigare särskola, men från den 1 juli 2023 kallas skolformen anpassad grundskola. I den anpassade grundskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Anpassad grundskola är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret.

 

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i den anpassade grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas.

Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. 

Ja, från det år eleven fyller 7 år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i undervisningen. Skolgången är nio år, med möjlighet till ytterligare två år, om kunskapskraven inte har nåtts innan dess.

Elevernas lärande tar längre tid och det behövs en väl tillrättalagd undervisning i små grupper. Eleverna har ibland också andra funktionshinder, tillexempel syn- eller hörselsvårigheter, rörelsehinder, tal- och språksvårigheter, vilket undervisningen anpassas utifrån. Inom anpassad grundskola arbetar personal med olika kompetenser, specialpedagoger, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och elevassistenter.

Anpassad grundskola är en egen skolform. Undervisningen utgår från anpassad grundskolas läroplan och kursplaner. I anpassad grundskolas kursplan ingår samma ämnen som i grundskolan. Anpassad grundskola har en egen timplan.

Senast granskad 2024-01-11 av HANSJO