Elev som målar med fingerfärg

Fritids för elever i anpassad grundskola

Anpassad grundskolas elever som är mellan 6-13 år, och som har arbetande eller studerande vårdnadshavare har möjlighet att vara på fritidshem under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola. Avgiften följer de bestämmelser för taxor och avgifter som gäller för Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Valet av vilket fritidshem barnet ska gå på görs upp i samråd mellan förälder, skolans och fritidshemmens personal. Vi utgår från varje barns behov och möjligheter. Beslut av placering tas därefter av rektor. Ibland är en fritidsplats på grundskolans fritidshem det mest passande, eller så kan det vara mest lämpligt att eleven har sin fritidsplats på något av anpassad grundskolas egna fritidshem. Trollhättans Stad erbjuder även korttidstillsyn i skolans lokaler för de elever som är 13-16 år. 

Fritidshemmets verksamhet styrs utifrån skollagen och läroplanen. Det är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan. Målet är att barnet ska få en så bra vistelse som möjligt inom den fritidsform som valts. Vilket bland annat innebär att barnet erbjuds omsorg, stöd i utvecklingen, tid för rekreation och vila, samt får möjlighet till en meningsfull fritid där lek, skapande och andra intressen kan utvecklas. 

Relaterad information

Avgifter för fritids

Senast granskad 2023-07-02 av ANDGLE