Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift i Trollhättans Stad

En plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett löpande barnomsorgsabonnemang. Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för abonnemanget och gäller för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem. I Trollhättans Stad tillämpar vi maxtaxa för barnomsorgsavgiften.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avgiften beror på familjens inkomst och antal barn i familjen som är inskrivna i förskolor, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Vårdnadshavare betalar en månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 juli det år barnet fyller sex år.

Maxtaxa

I Trollhättan tillämpas maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften kan bli. Maxtaxa tillämpas för barnomsorgsavgiften. Särskild taxa tillämpas för elever i lovdagsverksamhet på fritidshem.

Avgiften grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör. Hushållet kan bestå av en person eller två personer som bor och lever ihop och är folkbokförda på samma adress.  Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre blir avgiften, men bara upp till en viss inkomst.

Maxtaxans tak justeras årligen. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Syskonrabatt

När flera barn från samma hushåll har en placering i barnomsorg betalas den högsta avgiften för det yngsta barnet. Den närmaste lägre avgiften betalas för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Debitering och betalning av avgift

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år. Avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen och avgift tas ut även vid sjukdom, lov, semester eller annan ledighet.

Fakturan avser innevarande månad. Eventuella korrigeringar av avgiften justeras på efterföljande månadsfaktura. Vid ändring av placeringsgrund träder taxeförändringen i kraft tidigast nästkommande månadsskifte efter att den anmälts.

Från och med 1:a september det år ditt barn fyller tre år reduceras avgiften enligt reglerna för allmän förskola. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar i veckan under perioden 1 september till och med 31 maj. Platsen gör uppehåll under grundskolans jullov. För barn som har placering utifrån förälderns arbete, studier, och som omfattas av allmän förskola sker reducering av avgiften med 30 % per månad.

För barn som erbjudits förskola utifrån behov av särskilt stöd i sin utveckling tas avgift ut för den del som överstiger 15tim/v.

Inskolningsperioden i förskolan är avgiftsfri i fem vardagar vid nyplacering. Vid omplacering är inskolningen avgiftsbelagd.

Om perioden mellan en allmän förskoleplats och en placering med annan placeringsgrund, är mindre än 2 månader, tas avgift ut för den mellanliggande perioden enligt ordinarie taxa.

Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom 2 månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

Högre avgift under sommaren

1 september–31 maj får alla 3-5-åringar 30 % rabatt på avgiften. Det ska ungefär motsvara allmän, avgiftsfri förskola denna tid. I juni, juli och augusti får man ingen rabatt.

Avgiftspliktiga personer

Vårdnadshavare är avgiftspliktiga personer.

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men båda har behov av omsorg kan, efter ansökan om delad faktura, avgift debiteras vårdnadshavarna var för sig. Vid delad faktura grundas avgiften då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Om ingen anmälan görs är det den förälder som barnet är folkbokförd hos som blir betalningsansvarig och som får fakturan.

Skyldighet att lämna uppgifter

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans Stad uppgifter och förhållande som kan påverka avgiften.

När ditt barn börjar en placering ska du ange hushållets inkomst. Om du eller din make/sambo får förändrad inkomst ska ni anmäla det direkt. Saknar du beskattningsbar inkomst ska du anmäla att din inkomst är 0 kronor. Lämnar du ingen inkomstuppgift är det detsamma som att du har accepterat maxtaxans högsta belopp.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Därför ska förändringar i familjen anmälas omgående.

Har ni lämnat aktuella och korrekta inkomstuppgifter blir avgiften rätt från början. De uppgifter du lämnar kontrollerar vi i efterhand, två år senare, mot din inkomstdeklaration hos Skatteverket i samband med den årliga inkomstjämförelsen.

Avgiftsgrundande inkomst

Inkomster och ersättningar som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på ersättningar som inte är avgiftsgrundande. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska årsinkomsten divideras med tolv.

Uppsägning och avstängning

När du inte längre har behov av platsen ska du lämna in en uppsägning för att avsluta abonnemanget. Du måste säga upp platsen via e-tjänst eller skriftligen på blankett. Uppsägningstiden är 2 månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till utbildningsförvaltningen. Du betalar för platsen under uppsägningstiden även om den inte nyttjas.

En plats som inte används under två månader kan avslutas av rektor. Önskas en ny placering måste du ansöka på nytt.

Om debiterad avgift inte betalas kan platsen stängas av och står då inte längre till förfogande för dig och ditt barn.

Årlig inkomstjämförelse

Trollhättans Stad strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör kommunen en årlig inkomstjämförelse och avgiftskontroll.  Inkomstjämförelsen görs två år efter det år som avgiften debiterades. Fördröjningen beror på att kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Inkomstjämförelsen innebär att den taxerade inkomsten jämförs med de uppgifter som familjen lämnat. Avgiften som betalats under det aktuella året jämförs sedan med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en faktura att betala.

Fakturering

Du kan välja betalning via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Önskar du e-faktura kontaktar du din Internetbank.

Blankett för medgivande autogiro


Avgifter från och med 1/1 2023

Förskoletaxa 1-5 år, t.o.m. 30 juni för 6-åring

Vid placering av flera barn från samma hushåll beräknas den högsta procentsatsen för det yngsta barnet. 

Barn 1
3,0 % av inkomsten, max 1645 kronor/månad

Barn 2
2,0 % av inkomsten, max 1 097 kronor/månad

Barn 3
1,0 % av inkomsten, max 548 kronor/månad

Barn 4
Ingen avgift. 

Allmän förskola 3-5 år, 525 tim om året, 1 september t o m 31 maj 

Allmän förskola erbjuds from 1 september det år barnet fyller 3 år. Verksamheten är avgiftsfri. För de barn som har en genomsnittlig vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 30 % under tiden 1 september-31 maj från och med det året barnet fyller 3 år. 

Fritidshemstaxa, från och med 1 juli det år barnet fyller 6 år

Barn 1
2,0 % av inkomsten, max 1 097 kronor/månad

Barn 2
1,0 % av inkomsten, max 548 kronor/månad

Barn 3
1,0 % av inkomsten, max 548 kronor/månad

Barn 4
Ingen avgift

Lovfritids

Plats på fritidshem endast under lov debiteras enligt maxtaxa. Minsta debiteringsperiod är en kalendervecka. 

 

E-tjänst: Inkomstuppgift förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Blankett för att lämna in inkomstuppgift för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg.

E-tjänster

Ansök eller säg upp plats i barnomsorg, samt registrera ny eller ändra inkomstuppgift via våra e-tjänster. På samma sida hittar du också nedladdningsbara blanketter för samma ändamål.

Senast granskad 2023-01-01 av AGNKIL