Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Här hittar du en sammanfattande information om avgifter och taxor för barnomsorg, förskola, fritidshem och den pedagogiska omsorgen.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem. Platsen i barnomsorg är ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften debiteras innevarande månad och tas ut även om barnet inte har använt sin plats. Om du inte betalar avgiften kan ditt barn stängas av från sin plats.

Om du har obetalda avgifter eller en skuld för barnomsorgsavgifter, kan du kontakta Trollhättans Stads finansavdelning för att få hjälp med en avbetalningsplan. 

finansavdelningen@trollhattan.se

Fakturering

Du kan välja betalning via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Önskar du e-faktura kontaktar du din Internetbank.

Blankett för medgivande autogiro

Maxtaxa

I Trollhättan tillämpas maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Maxtaxan är indexreglerad och kan justeras. Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Inkomster och ersättningar som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på ersättningar som inte är avgiftsgrundande. Om ingen inkomstuppgift har lämnats debiteras du efter maxtaxans högsta belopp. 

 

Avgifter från och med 1/1 2021

Förskoletaxa 1-5 år, t.o.m. 30 juni för 6-åring

Vid placering av flera barn från samma hushåll beräknas den högsta procentsatsen för det yngsta barnet. 

Barn 1
3,0 % av inkomsten, max 1510 kronor/månad

Barn 2
2,0 % av inkomsten, max 1 007 kronor/månad

Barn 3
1,0 % av inkomsten, max 503 kronor/månad

Barn 4
Ingen avgift. 

Allmän förskola 3-5 år, 525 tim om året, 1 september t o m 31 maj 

Allmän förskola erbjuds from 1 september det år barnet fyller 3 år. Verksamheten är avgiftsfri. För de barn som har en genomsnittlig vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 30 % under tiden 1 september-31 maj.

Fritidshemstaxa, från och med 1 juli det år barnet fyller 6 år

Barn 1
2,0 % av inkomsten, max 1 007 kronor/månad

Barn 2
1,0 % av inkomsten, max 503 kronor/månad

Barn 3
1,0 % av inkomsten, max 503 kronor/månad

Barn 4
Ingen avgift

Lovdagsverksamhet

40 kr/per anmäld dag.

 

E-tjänster

Ansök eller säg upp plats i barnomsorg, samt registrera ny eller ändra inkomstuppgift via våra e-tjänster. På samma sida hittar du också nedladdningsbara blanketter för samma ändamål.

Senast granskad 2021-07-09 av agneta.kilsmark@trollhattan.se