Regler för barnomsorgsavgift

En plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är ett löpande barnomsorgsabonnemang. Barnomsorgsavgift är den avgift du betalar för abonnemanget och gäller för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem. I Trollhättans stad tillämpar vi maxtaxa för barnomsorgsavgiften.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avgiften beror på familjens inkomst och antal barn i familjen som är inskrivna i förskolor,  pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Vårdnadshavare betalar en månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 juli det år barnet börjar i förskoleklass. Särskild taxa tillämpas för elever i lovdagsverksamhet på fritidshem.

Maxtaxa

I Trollhättan tillämpas maxtaxa för barnomsorgsavgiften. Maxtaxan innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften kan bli

Avgiften grundas på inkomsten i hushållet som barnet tillhör. Hushållet kan bestå av en person eller två personer som bor och lever ihop och är folkbokförda på samma adress.  Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre blir avgiften, men bara upp till en viss inkomst.

Maxtaxans tak justeras årligen. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Du hittar gällande avgifter längst ner på den här webbsidan.

Syskonrabatt

När flera barn från samma hushåll har en placering i barnomsorg betalas den högsta avgiften för det yngsta barnet, barn 1. Den närmaste lägre avgiften betalas för det näst yngsta barnet, barn 2. Från och med det fjärde barnet, barn 4, i hushållet betalas ingen avgift.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Förskola

 

Avgift

Högsta avgift

Barn 1

3 procent av inkomsten 1688 kronor

Barn 2

2 procent av inkomsten 1125 kronor

Barn 3

1 procent av avgiften 563 kronor

Barn 4

Ingen avgift -

Allmän förskola

Från och med 20 augusti det år ditt barn fyller tre år reduceras avgiften enligt reglerna för allmän förskola. För avgiften innebär det att 15 tim/vecka är avgiftsfria, under perioderna 20 augusti – 19 december och 10 januari – 10 juni. Övrig tid debiteras avgift utifrån ordinarie taxa.

Även barn med en placeringsgrund som innebär mer än 15 timmar per vecka får en reduktion av avgiften enligt reglerna för allmän förskola.  Under tid då allmän förskola erbjuds minskas avgiften med 30 procent per månad. Övrig tid debiteras avgift utifrån ordinarie taxa.

Fritidshem

 

Avgift

Högsta avgift

Barn 1

2 procent av inkomsten 1125 kronor

Barn 2

1 procent av inkomsten 563 kronor

Barn 3

1 procent av avgiften 563 kronor

Barn 4

Ingen avgift -

Lovfritids

Plats på fritidshem endast under lov debiteras enligt ovan. Minsta debiteringsperiod är en kalendervecka vilket innebär att varje påbörjad kalendervecka debiteras.

Du kan välja betalning via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Önskar du e-faktura kontaktar du din Internetbank.

Blankett för medgivande till autogiro

Barnomsorgsavgift betalas tolv månader per år. Avgift betalas så länge abonnemanget är tecknat. Abonnemang innebär att avgift betalas även för tid då barnet inte nyttjar platsen och avgift tas ut även vid sjukdom, lov, semester eller annan ledighet.

Fakturan avser innevarande månad. Eventuella korrigeringar av avgiften justeras på efterföljande månadsfaktura. Vid ändring av placeringsgrund träder taxeförändringen i kraft tidigast nästkommande månadsskifte efter att den anmälts.

För barn som erbjudits förskola utifrån behov av särskilt stöd i sin utveckling tas avgift ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka.

Inskolningsperioden i förskolan är avgiftsfri i fem vardagar vid nyplacering. Vid omplacering är inskolningen avgiftsbelagd.

Om perioden mellan en allmän förskoleplats och en placering med annan placeringsgrund, är mindre än två månader, tas avgift ut för den mellanliggande perioden enligt ordinarie taxa.

Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom två månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

Vårdnadshavare är avgiftspliktiga personer.

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans men båda har behov av barnomsorg, ska anmälan om delad faktura göras. Vid delad faktura debiteras vårdnadshavarna var för sig och avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Om ingen anmälan görs är det den förälder som barnet är folkbokfört hos som blir betalningsansvarig och som får fakturan.

Inkomster och ersättningar som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på ersättningar som inte är avgiftsgrundande. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska årsinkomsten divideras med tolv.

Vårdnadshavare ska omgående anmäla till Trollhättans Stad uppgifter och förhållande som kan påverka avgiften.

När ditt barn börjar en placering ska du ange hushållets inkomst. Om du eller din make/sambo får förändrad inkomst ska ni anmäla det direkt. Saknar du beskattningsbar inkomst ska du anmäla att din inkomst är 0 kronor. Lämnar du ingen inkomstuppgift är det detsamma som att du har accepterat maxtaxans högsta belopp.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Därför ska förändringar i familjen anmälas omgående.

Har ni lämnat aktuella och korrekta inkomstuppgifter blir avgiften rätt från början. De uppgifter du lämnar kontrollerar vi i efterhand, två år senare, mot din inkomstdeklaration hos Skatteverket i samband med den årliga inkomstjämförelsen.

Trollhättans Stad strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör kommunen en årlig inkomstjämförelse och avgiftskontroll. Inkomstjämförelsen görs två år efter det år som avgiften debiterades. Fördröjningen beror på att kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Inkomstjämförelsen innebär att den taxerade inkomsten jämförs med de uppgifter som familjen lämnat. Avgiften som betalats under det aktuella året jämförs sedan med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en faktura att betala.

När du inte längre har behov av platsen ska du lämna in en uppsägning för att avsluta abonnemanget. Du måste säga upp platsen via e-tjänst eller skriftligen på blankett. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till Utbildningsförvaltningen. Du betalar för platsen under uppsägningstiden även om den inte nyttjas.

En plats som inte används under två månader kan avslutas av rektor. Önskas en ny placering måste du ansöka på nytt.

Om debiterad avgift inte betalas kan platsen stängas av och står då inte längre till förfogande för dig och ditt barn.

E-tjänster

Med hjälp av Trollhättans Stads e-tjänster kan du bland annat ansök eller säg upp plats i barnomsorg liksom registrera ny eller ändra inkomstuppgift. Här hittar du även nedladdningsbara blanketter för samma ändamål.

Senast granskad 2024-06-20 av AGNKIL