Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Använd e-tjänsterna för att

 • Ansöka om plats till kommunala förskoleverksamheter och fritidshem
 • Anmäl ändrad placeringsgrund/vistelsetid
 • Lämna eller ändra inkomstuppgift
 • Säga upp plats.

E-tjänster och blanketter


Ansöka om plats i förskoleverksamhet - steg för steg

Steg 1 – Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads förskolor och pedagogisk omsorg via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. 

I ansökan anger du önskat placeringsdatum. Placeringsdatum är när du önskar att inskolningen börjar. Ditt barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem när det fyllt ett år. Du anger även i vilken enhet du önskar. Vi ser gärna att du ansöker senast fyra månader innan önskad start.

Tänk på att under veckorna 28-31 är alla förskolor stängda. Förskoleverksamhet erbjuds under dessa veckor endast på Vällingklockan.

Endast en ansökan kan vara registrerad per barn. Görs en ny ansökan så ersätter den en eventuell tidigare ansökan.

Om ditt barn har en placering i en fristående enhet och du ansöker om en plats i en kommunal förskola behandlas ansökan som vid nyplacering.

Ansökan om plats på Nattviolen

Vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg under obekväm arbetstid ska göra en särskild ansökan om plats på Nattviolen. Ansökan om plats på Nattviolen görs via e-tjänsten eller via särskild blankett.

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds endast till barn som folkbokförda i Trollhättans kommun. Plats på Nattviolen erbjuds i mån av plats. Omsorg på obekväm tid omfattas inte av garanti av plats inom fyra månader.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens kontaktcenter på 0520-49 50 00 eller e-post finansavdelningen@trollhattan.se  Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder.

Din ansökan registreras och eventuell förtur läggs in. Din ansökan får ett ködatum som tillsammans med eventuell förtur blir utgångspunkt för ditt barns plats i kön. Ködatum kan tidigast bli fyra månader före önskat startdatum men aldrig tidigare än anmälningsdatum. Anmälningsdatum är det datum då en komplett ansökan har inkommit. Om ansökan inte är komplett blir du kontaktad. Ansökan som inte kompletterats inom två månader tas bort.

Förtur kan ges av följande skäl:

 • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Förtur i den här gruppen blir aktuell först efter utredning av Utbildningsförvaltningens enhet Psykologisk och pedagogisk rådgivning (PPR). Förturen gäller till en ledig förskoleplats, inte till en specifik förskola.
 • Barn som behöver omplaceras av organisatoriska skäl, till exempel om en dagbarnvårdare slutar sin anställning eller om en enhet läggs ner. Förturen gäller till en ledig förskoleplats, inte till en specifik förskola.
 • Barn som har syskon har förtur till samma förskola/dagbarnvårdare där syskonet är placerat. Syskonförturen slutar gälla från 30 juni det år det äldre syskonet fyller sex år. 

Lediga platser fördelas utifrån köordningen. Om flera barn har samma ködatum och förtur, turordnas barnen efter födelsedatum och det äldsta barnet kommer först.

Om ditt barn står i Utbildningsförvaltningens barnomsorgskö och påbörjar en placering vid en fristående förskola stryks det ur kön.

Steg 3 – Placering erbjuds

Har du ansökt i god tid, minst fyra månader innan önskad start, kan du vänta besked två månader innan startdatum. Oplacerade barn garanteras plats i kommunal förskoleverksamhet inom fyra månader från ködatumet. Utbildningsförvaltningen har uppfyllt platsgarantin i samband med att ett erbjudande om plats har skickats. 

Om vi inte kan erbjuda plats på den önskade förskolan erbjuds i andra hand plats på en närliggande förskola och i tredje hand så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt.

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom fem arbetsdagar.

Har ditt barn erbjudits plats vid den önskade enheten eller på någon av dess närliggande förskolor stryks barnet ur kön.

Om barnet har erbjudits en plats som varken är på den önskade enheten eller på någon av dess närliggande enheter står barnet kvar i kön. Ett nytt erbjudande är endast aktuellt när plats kan erbjudas på den önskade enheten eller på någon av dess närliggande enheter.

Har du ansökt om plats på Vällingklockan obekväma tider eller om barnet har syskonförtur står barnet kvar i kö till den önskade enheten även om du tackat ja till en plats på en annan enhet.

Om du blivit erbjuden plats och väljer att flytta fram erbjudet placerings­datum är det samma som att tacka nej till platsen Om erbjudet datum inte accepteras likställs det med att tacka nej till platsen.

Placeringen upphör om det saknas grund för placering när inskolningen är avslutad.

Definition av närliggande förskolor

Alla förskolor som, fågelvägen, ligger inom en kilometer från en förskola är närliggande.

Lista över närliggande förskolor

Omplacering

Om ditt barn påbörjat en placering, men du önskar byta kan du anmäla ditt barn för omplacering. Det finns ingen garanti att barnet får plats på den önskade förskola.

Byte mellan närliggande förskolor kan endast ske under perioden maj-juni och i mån av plats på den önskade förskola. Oplacerade barn har förtur till eventuellt lediga platser. Har du ansökt om att byta mellan förskolor som inte är närliggande kan omplacering ske under hela året i mån av plats.

Om ditt barn är i behov av omsorg under obekväm arbetstid och du därför ansöker om plats på Vällingklockan kan omplacering ske under hela året i mån av plats. Det samma gäller om ansökan ger rätt till syskonförtur. 

Ansöka om plats i fritidshem - steg för steg

Steg 1 - Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads fritidshem via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på det fritidshem där du ansöker om plats. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. Ansökan om plats i fritidshem ska göras minst två veckor innan önskat startdatum.

Har ditt barn en plats i en kommunal förskola med placeringsgrund arbete/studier behöver du inte lämna en ansökan om ditt barn är folkbokfört i Trollhättan. 1 juli det år barnet fyller sex år övergår placeringen från förskola till fritidshem utan att du behöver göra något.

Är barnet folkbokfört i en annan kommun avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller sex år. Om barnet ska gå i en kommunal skola i Trollhättans Stad kan du ansöka om plats i fritidshem. Har ditt barn en plats hos en kommunal dagbarnvårdare övergår inte barnomsorgsabonnemanget till en fritidshemsplacering utan du måste själv ansöka om en omplacering.

Vårdnadshavare till elever som går i en fristående skola, där huvudmannen inte erbjuder fritidshem, kan ansöka om plats på kommunalt fritidshem.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens kontaktcenter på 0520-49 50 00 eller  finansavdelningen@trollhattan.se 

Steg 3 – Placering erbjuds

Plats erbjuds till elever med rätt till fritidshemsplacering vid den skolenhet där eleven går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. I de fall där eleven går i en fristående skola, där huvudmannen inte erbjuder fritidshem erbjuds plats på kommunalt fritidshem så nära elevens skolplacering som möjligt.

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom fem arbetsdagar.

Anmäl/ändra

Vårdnadshavare ska informera Trollhättans Stad vid förändring av förhållanden som påverkar rätten till plats, placeringstid och avgiften. Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras.

Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Vid ändrad placeringsgrund ska du som är vårdnadshavare anmäla detta till Utbildningsförvaltningen. Anmälan görs via e-tjänst eller blanketten ”Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet”. Obs! Har du barn i fritidshem ska ingen anmälan göras.

Vid förändring av en placeringsgrund med placeringstid 15 timmar/vecka träder taxeförändringen tidigast i kraft nästkommande månadsskifte efter att anmälan mottagits av Utbildningsförvaltningen. Obs! Om perioden mellan en allmän förskoleplats och en placering med annan placeringsgrund, är mindre än två månader, tas avgift ut för den mellanliggande perioden enligt ordinarie taxa.

Vill du byta till allmän förskola från annan placeringsgrund kan det bara ske under tid då allmän förskola pågår och ska anmälas senast en månad innan bytet önskas. Senaste startdatum för byte till placeringsgrunden allmän förskola under pågående läsår är den
10 maj (anmäls senast 10 april).

De schematider som läggs in i appen Edlevo påverkar inte barnomsorgsfakturan. Vårdnadshavare, till barn i förskoleverksamhet, debiteras utifrån den placeringsgrund som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen. Barnets placeringsgrund avgör hur många timmar per vecka barnet har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

De olika placeringsgrunderna och intervall i vistelsetiden är:

 • Allmän förskola – 3-5 år, 15 timmar/vecka (barn räknas som 3 år från den 20 augusti det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds 20 augusti-10 juni med uppehåll för jullov den 20 december-9 januari).
 • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka.
 • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 timmar/vecka.

Barnets schematid

Placeringsgrund och omsorgsbehov styr barnets schematid. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att du lämnar schema. Detta sker i Edlevo. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar. Inlämnat schema ska stämma överens med den anmälda placeringsgrunden/vistelsetiden. De schematider som läggs in i appen påverkar inte barnomsorgsfakturan.

Om du arbetar eller studerar utgörs barnets schematid av vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Om en vårdnadshavare arbetar nattetid ges möjlighet till sömn. Schematiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov.

Schematider som inte är beroende av vårdnadshavares arbete eller studier beslutas av förskolans rektor. Ta kontakt med ditt barns förskola för att få besked om vilka tider som gäller för ditt barn.

Anmäla/ändra inkomst

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler hushållets inkomst. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Förändras inkomsterna under året är det viktigt att ändringen anmäls annars kan avgiften bli fel. Du anmäler din inkomst via e-tjänst eller på blankett. Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar förskola eller pedagogisk omsorg
 • När hushållets inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Inkomster och ersättningar som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. 

Anmäla ändrade familjeförhållande

När en förändring i familjen sker kan det påverka barnomsorgsavgiften.  Alla familjeförändringar ska anmälas till Utbildningsförvaltningen. Det kan exempelvis vara en separation eller ett nytt sammanboende. Anmälda uppgifter kontrolleras mot Skatteverkets folkbokföring. När barn inte bor tillsammanmed båda vårdnadshavarna registreras den som är folkbokförd på samma adress som fakturamottagare. Ändrade familjeförhållande anmäls via e-tjänsten eller på blanketten ”Anmälan om ändrade familjeförhållanden”.

Anmäla delad faktura

När barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg kan de välja att dela på fakturan. Avgiften kommer då att baseras på inkomsterna i respektive hushåll.

Vill ni dela på fakturan anmäler ni det via e-tjänsten eller på blanketten ”Överenskommelse om delad faktura”. Båda vårdnadshavarna måste underteckna blanketten för att den ska vara giltig. Förändringen börjar gälla tidigast nästkommande månad efter att anmälan inkommit till Utbildningsförvaltningen.

Anmäla fakturering via autogiro e-faktura

Du kan välja betalning via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Vill du anmäla att du önskar autogiro gör du det på blanketten ” Autogiroanmälan, medgivande”. Blanketten skickas sedan till Finansavdelningen, Trollhättans Stad

Önskar du e-faktura kontaktar du din Internetbank.

Säga upp plats

Du kan säga upp din barnomsorgsplats antingen via Trollhättans Stads e-tjänst eller via vår blankett. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen mottagits av Utbildningsförvaltningen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Obs! Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom två månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2024-01-05 av HANSJO