Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Använd vår E-tjänst för att

 • Ansöka om plats till kommunala förskoleverksamheter och fritidshem
 • Anmäl ändrad placeringsgrund/vistelsetid
 • Lämna eller ändra inkomstuppgift
 • Säga upp plats.

Länk till våra e-tjänster och blanketter


Ansöka om plats i förskoleverksamhet - steg för steg

Här kan du se en film som förklarar hur ansökan sker och hur platser fördelas. 

Länk till filmen på www.youtube.com

Steg 1 – Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads förskolor och pedagogisk omsorg via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på den förskola där du ansöker om plats. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. 

Här kan du läsa mer om alla våra förskolor!

Länk till Google-karta med alla våra förskolor

I ansökan anger du önskat placeringsdatum. Placeringsdatum är när du önskar att inskolningen börjar. Ditt barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem när det fyllt ett år. Du fyller i vilken enhet eller vilket förskoleområde du önskar i första hand. Vi ser gärna att du ansöker senast fyra månader innan önskad start.

Tänk på att under veckorna 28-31 är alla förskolor stängda. Förskoleverksamhet erbjuds under dessa veckor endast på Sommarförskola på Vällingklockan.

Fram till dess att du blir erbjuden en plats kan du när som helst ändra ditt önskade förstahandsval eller önskat startdatum.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

 

Länk till våra e-tjänster och blanketter

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens växeln 0520 495000 eller e-post finansavdelningen@trollhattan.se  From höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder.

Din ansökan registreras och eventuell förtur läggs in. Din ansökan får ett ködatum som tillsammans med eventuell förtur blir utgångspunkt för ditt barns plats i kön. Ködatum kan tidigast bli fyra månader före önskat startdatum.

Exempel: Om du ansöker ett år innan önskad start blir ditt ködatum fyra månader innan startdatum. Om du däremot ansöker två månader innan önskad start blir ködatum det datum vi har tagit emot din ansökan.

Förtur kan ges av följande skäl:

 • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Förtur i den här gruppen blir aktuell först efter utredning av Utbildningsförvaltningens enhet Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning (PPR).
 • Barn som behöver omplaceras pga. organisatoriska skäl. T.ex. om en dagbarnvårdare slutar sin anställning eller om en enhet läggs ner.
 • Barn som har syskon har förtur till samma förskola/dagbarnvårdare där syskonet är placerat. Syskonförturen försvinner 1 januari det år som syskonet fyller 6 år.

Lediga platser fördelas utifrån köordningen. Om flera barn har samma ködatum och förtur, turordnas barnen efter födelsedatum och det äldsta barnet kommer först.

Steg 3 – Placering erbjuds

Har du ansökt i god tid, minst 4 månader innan önskad start, kan du vänta besked 2 månader innan startdatum. Oplacerade barn garanteras plats i kommunal förskoleverksamhet inom fyra månader från ködatumet. Om vi inte kan erbjuda plats på förstahandsvalet kommer ditt barn att erbjudas plats på en förskola så nära barnets folkbokföringsadress som möjligt. 

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom 5 arbetsdagar.

Du kan välja att antingen tacka ja eller nej. Har du tackat ja till en plats vid förstahandsvalet eller till en placering inom barnets närområde tas barnet bort från kön. Har du accepterat en alternativ placering utanför barnets närområde kan barnet stå kvar i kö i väntan på plats på sitt förstahandsval. Barnets närområde är det förskoleområde som barnet är folkbokfört på.

Tackar du nej till en plats på förstahandsvalet tas barnet bort ur kön. Om du blivit erbjuden plats på ditt förstahandsval och väljer att flytta fram erbjudet placerings­datum är det samma som att tacka nej till platsen och barnet stryks därmed ur kön.

Väljer du att tacka nej till ett alternativ till förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i kön med bibehållen plats i väntan på sitt förstahandsval.

Definition av förskoleområde och närområde

Ett förskoleområde är ett geografiskt avgränsat område där en eller flera förskoleenheter finns.

Barnets närområde är det förskoleområde där barnet är folkbokfört. För barn som är folkbokförda i en annan kommun, gäller hela Trollhättan som närområde. 

Omplacering

Om ditt barn påbörjat en placering, men du önskar byta kan du anmäla ditt barn för omplacering. Finns särskilda skäl eller om ansökan avser byte från annan verksamhet än förskola behandlas ansökan på samma sätt som vid nyplacering. I övriga fall kan omplacering ske i mån av plats till önskad förskola/pedagogisk omsorg. Det finns ingen garanti att barnet får plats på önskad förskola.

Ansöka om plats i fritidshem - steg för steg

Steg 1 - Lämna ansökan

Du anmäler ditt barn till Trollhättans stads fritidshem via kommunens e-tjänst. Du har även möjlighet göra ansökan på en blankett. Blanketten kan du skicka till oss eller lämna på det fritidshem där du ansöker om plats. Önskar du ansöka om plats på en fristående enhet tar du direktkontakt med den verksamheten. Ansökan om plats i fritidshem ska göras minst 2 veckor innan önskat startdatum.

Har ditt barn en plats i en kommunal förskola med placeringsgrund arbete/studier behöver du inte lämna en ansökan om ditt barn är folkbokfört i Trollhättan. 1 juli det år barnet fyller 6 år övergår placeringen från förskola till fritidshem utan att du behöver göra något. Är barnet folkbokfört i en annan kommun avslutas barnomsorgsabonnemanget 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Om barnet ska gå i en kommunal skola i Trollhättans Stad kan du ansöka om plats i fritidshem. Har ditt barn en plats hos en kommunal dagbarnvårdare övergår inte barnomsorgsabonnemanget till en fritidshemsplacering utan du måste själv ansöka om en omplacering.

Skyddade personuppgifter

Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett.

Steg 2 – Ansökan registreras

Vi tar emot din ansökan. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans Stad. Vi kontaktar dig om något är oklart.

Ansökan kan göras även om familjen har obetalda föräldraavgifter men plats erbjuds inte förrän skulden är reglerad. Om du behöver hjälp med att reglera din skuld var vänlig kontakta Finansavdelningen via kommunens växeln 0520 495000 eller e-post finansavdelningen@trollhattan.se 

Steg 3 – Placering erbjuds

Du kommer att informeras via sms och e-post när det finns ett erbjudande att svara på. Placeringserbjudandet ska besvaras inom 5 arbetsdagar.

Anmäl/ändra

Vårdnadshavare ska informera Trollhättans Stad vid förändring av förhållanden som påverkar rätten till plats, placeringstid och avgiften. Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras.

Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet

Vårdnadshavare ska anmäla till Förskolekontoret om de ändrar intervall i vistelsetid och/eller placeringsgrund. Anmälan görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida eller på blanketten; ”Anmälan om ändrad placeringsgrund/vistelsetid i förskoleverksamhet”. Obs! Har du barn i fritidshem ska ingen anmälan göras.

Vid förändring av placeringsgrund/vistelsetid träder taxeförändringen i kraft kommande månadsskifte efter att anmälan mottagits av Utbildningsförvaltningen. Obs! Om perioden mellan en allmän förskoleplats och en placering med annan placeringsgrund, är mindre än 2 månader, tas avgift ut för den mellanliggande perioden enligt ordinarie taxa.

De schematider som läggs in i appen TietoEdu påverkar inte barnomsorgsfakturan. Vårdnadshavare, till barn i förskoleverksamhet, debiteras utifrån den placeringsgrund som finns registrerad hos Utbildningsförvaltningen. Barnets placeringsgrund avgör hur många timmar/vecka barnet har möjlighet att vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

De olika placeringsgrunderna och intervall i vistelsetiden är:

 • Allmän förskola – 3-5 år, 15 tim/v (Barn räknas som 3 år från den 1 september det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola erbjuds from 1 september tom 31 maj med uppehåll för grundskolans jullov.)
 • Föräldraledig, arbetssökande, arbete eller studier med vistelsetid tom 15 tim/v
 • Arbete eller studier med vistelsetid mer än 15 tim/v

Barnets schematid

Placeringsgrund och omsorgsbehov styr barnets schematid. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att du lämnar schema. Detta sker via kommunens e-tjänst. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar.

Om du arbetar eller studerar utgörs barnets schematid av vårdnadshavares arbets-, studie- och restid. Om en vårdnadshavare arbetar nattetid ges möjlighet till sömn. Schematiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov.

Schematider som inte är beroende av vårdnadshavares arbete eller studier beslutas av förskolans rektor. Ta kontakt med ditt barns förskola för att få besked om vilka tider som gäller för ditt barn.

Schematider lämnas löpande i appen Tieto Edu. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar. Inlämnat schema ska stämma överens med den anmälda placeringsgrunden/vistelsetiden. De schematider som läggs in i appen Tieto Edu påverkar inte barnomsorgsfakturan.

Anmäla/ändra inkomst

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler hushållets inkomst. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Förändras inkomsterna under året är det viktigt att ändringen anmäls annars kan avgiften bli fel. Du anmäler din inkomst vi e-tjänsten eller på blankett. Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar förskola eller pedagogisk omsorg
 • När hushållets inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Inkomster och ersättningar som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. 

Anmäla ändrade familjeförhållande

När en förändring i familjen sker kan det påverka barnomsorgsavgiften.  Alla familjeförändringar ska anmälas till Utbildningsförvaltningen. Det kan exempelvis vara en separation eller ett nytt sammanboende. Anmälda uppgifter kontrolleras mot Skatteverkets folkbokföring. När barn inte bor tillsammanmed båda vårdnadshavarna registreras den som är folkbokförd på samma adress som fakturamottagare. Ändrade familjeförhållande anmäls på blanketten ”Anmälan om ändrade familjeförhållanden”

Om den andra vårdnadshavaren ska ha hela eller del av fakturan ska det anmälas på blanketten ”Överenskommelse om delad faktura”

Anmäla delad faktura

När barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg kan de välja att dela på fakturan. Avgiften kommer då att baseras på inkomsterna i respektive hushåll.

Vill ni dela på fakturan anmäler ni det på blanketten ” Överenskommelse om delad faktura”. Båda vårdnadshavarna måste underteckna blanketten för att den ska vara giltig. Förändringen börjar gälla tidigast nästkommande månad efter att blanketten inkommit till utbildningsförvaltningen.

Anmäla fakturering via autogiro e-faktura

Du kan välja betalning via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Vill du anmäla att du önskar autogiro gör du det på blanketten ” Autogiroanmälan, medgivande”. Blanketten skickas sedan till Finansavdelningen, Trollhättans Stad

Önskar du e-faktura kontaktar du din Internetbank.

Säga upp plats

Du kan säga upp din barnomsorgsplats antingen via Trollhättans Stads e-tjänst eller via vår blankett. Uppsägningstiden är 2 månader och räknas fr.o.m. den dag uppsägningen mottagits av Utbildningsförvaltningen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Obs! Vid uppsägning av barnomsorgsabonnemanget och återplacering sker inom 2 månader utgår avgift för den mellanliggande perioden.

 

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift i Trollhättans Stad

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2022-10-13 av AGNKIL