Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningen anvisar elever till en skola nära hemmet. Om man önskar plats på en annan skola finns det möjlighet att göra ett aktivt val.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Ansökningsperiod stängd

E-tjänst för val av skola

Ansökningsperioden för Val av skola läsåret 2021-2022 är öppen från 1 december 2020 till och med 7 januari 2021. Det är möjligt att inkomma med en sen ansökan för höstterminen 2021. Detta görs via blanketten In- och utflyttning, grundskola (Byte av skola)


Mer om Val av skola

Läs mer om Grundskolorna i Trollhättans Stad: Grundskolor i Trollhättans Stad

Läs mer om hur skolvalet går till här! 

Hemkommunen, dvs. den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. 

Vid sex års ålder inträder skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i förskoleklass senast höstterminen det år de fyller sex år. Barnet har även rätt att börja skolår ett i grundskolan vid sex års ålder.

Kommunal grundskola i Trollhättan

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet och utifrån det anvisar Utbildningsförvaltningen elever till grundskolorna. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den anvisar en elev vid en viss skolenhet, men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir anvisad till den skola som ligger geografiskt absolut närmast hemmet. 

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den anvisade skolan . Väljer vårdnadshavare annan skola får vårdnadshavaren själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Läs mer om skolskjuts här! 

Kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen. Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.

Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats på en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Det är huvudmannen för den fristående skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Att välja grundskola

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den stadsdel där eleven bor. Enklast gör du valet genom att använda våra e-tjänster, som du hittar längre ned på denna sida. 

Om du önskar byta skola utanför den ordinarie valperioden, kontakta val_av_skola@trollhattan.se

Riktlinjer vid skolplacering

För att säkerställa att ett likvärdigt sätt tillämpas vid placering av en elev har Utbildningsnämnden beslutat att följande riktlinjer ska gälla.

 1. Vårdnadshavares önskemål
  Elev placeras utifrån vårdnadshavares aktiva skolval, så länge det inte åsidosätter en annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet. Om antalet sökande elever är högre än antalet elevplatser tillämpas lottning. Syskonförtur tillämpas.
 2. Närhetsprincipen
  Om vårdnadshavare inte gjort ett aktivt skolval eller om eleven inte fått plats på önskad skola, placeras eleven enligt närhetsprincipen till en skola nära hemmet. Utbildningsnämndens bestämmelser om skolskjuts reglerar elevernas rätt till skolskjuts.
 3. Elever från annan kommun
  Om vårdnadshavare önskar att en elev ska placeras i Trollhättans stad och det inte föreligger särskilda skäl, kan eleven tas emot i mån av plats. Om fler elever från annan kommun önskar placering än antalet platser som kan erbjudas, tillämpas lottning. Om särskilda skäl föreligger har elev samma rätt till placering som elever folkbokförda i Trollhättan.

Vissa undantag vid antagning

Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får som huvudregel använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.

Det finns dock undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd från och med årskurs 7, eller om Skolinspektionen beslutat om det, även från årskurs 4. 

Även för viss tvåspråkig och engelskspråkig utbildning finns undantag.

Inom Utbildningsförvaltningens verksamhet används färdighetsprov som grund för urval till följande skolor:

 • Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan, från och med årskurs 7
 • Slättbergsskolans (före detta Hjortmosseskolan 7-9) musikklasser, från och med år 4 
barn

Grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. De kommunala skolorna har ett geografiskt upptagningsområde och elever som bor inom detta område är alltid garanterade en plats. 

E-tjänster, Utbildning och skola

Här hittar du e-tjänster och blanketter för val av skola, ledighet, skolskjuts och annat som rör skolgången. 

Senast granskad 2021-05-26 av Filip Allansson