Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningens centrala elevadministration hanterar alla skolplaceringar för de kommunala skolorna. Om du vill göra ett byte av skola använder du vår e-tjänst. Via vår e-tjänst kan du lämna in en ansökan för skolbyte för pågående läsår eller lämna in en ansökan för kommande hösttermin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Längst ned på sidan finns en lista med svar på vanliga frågor!

Viktigt att veta när du väljer skola

Om du har ansökt om en viss skolplacering för ditt barn kan du inte ändra i ansökan du har skickat in, utan behöver i så fall göra en ny ansökan. Det är alltid den senaste ansökan som gäller, förutsatt att elevens båda vårdnadshavare har godkänt den digitala ansökan.

Ansökan är bindande och om ditt barn får den önskade skolplaceringen kan ansökan inte ångras. Den tidigare placeringen kan ha gått till en annan elev. 

Om det inte finns plats på den skola ni ansöker till behåller eleven sin plats på sin nuvarande eller anvisade skola.

Kommunal grundskola i en annan kommun

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om skolplacering i en annan kommun än sin hemkommun. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.  Vårdnadshavare ansöker direkt till den önskade kommunen.

Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan ansöka om skolplacering på en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Det är huvudmannen för den fristående skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan. Vårdnadshavare  ansöker direkt till den önskade friskolan. Hemkommunen behöver veta var alla kommunens elever har sin skolplacering. Har ni fått en skolplats på en fristående skola behöver ni därför meddela kommunen på vilken skola ni fått plats, detta meddelar ni via e-tjänsten.

Riktlinjer skolplacering

 

1. Vårdnadshavares önskemål

Utifrån det fria skolvalet har alla vårdnadshavare rätt att ansöka om skolplacering för sina barn på valfri skola, oavsett om det gäller kommunal eller fristående grundskola. För elever i den kommunala grundskolan, placeras dessa utifrån vårdnadshavares aktiva val, så länge det inte åsidosätter en annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet. 

2. Närhetsprincipen

Om vårdnadshavare inte gjort ett aktivt val av skola, eller om eleven inte fått plats vid sökt skola, placeras eleven på en skola nära hemmet. Det är skolornas kapacitet att ta emot nya elever som avgör vilken skola som tar emot eleven, och det är inte alltid möjligt eller lämpligt att placera eleven på den mest närliggande skolan. 

3. Syskonförtur

Om en elev ansöker om plats på en skola där ett syskon redan har sin skolgång, kan syskonförtur komma att tillämpas (gäller endast de elever som är folkbokförda i Trollhättan). Om den önskade skolans möjligheter att erbjuda plats är begränsad och det uppstår en kösituation till aktuell årskurs, medför syskonförturen ett köföreträde. Detta gäller så länge det inte åsidosätter en annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet.

4. Lottning

Om antalet sökande elever med samma förutsättningar (t.ex. om flera elever åberopar syskonförtur) är högre än antalet elevplatser tillämpas lottning, förutsatt att ansökningarna inkom under samma period (en fastställd val av skola period) alternativt samma datum. 

Du som vill söka skola i Trollhättan och bor i annan kommun 

Bor du i en annan kommun och önskar söka kommunal grundskola i Trollhättans Stad ska du använda e-tjänsten (länk återfinns längre ner på sidan). Innan ditt barn kan få placering i Trollhättans kommuns grundskola måste placeringen godkännas av din hemkommun. Central elevadministration på Utbildningsförvaltningen kommer då ta kontakt med er kommun för att inhämta yttrande (godkännande från hemkommunen). Trollhättans Stad har normalt sett inte skyldighet att ta emot elever från annan kommun, om det inte föreligger särskilda skäl.

En skolplacering i Trollhättan gäller ett läsår i taget. Elever från annan kommun som påbörjat årskurs 8 har rätt att fullgöra sin skolgång till och med årskurs 9. För övriga årskurser kan Trollhättans Stad komma att säga upp platsen inför kommande läsår för elever boende i annan kommun. Skolplats behöver dock inte sökas inför kommande läsår, utan Trollhättans Stad meddelar under varje vårtermin om uppsägning skulle vara aktuell.

Val av skola läsåret 2023/2024 (8 nov 2022 t.o.m. 15 jan 2023)

Utifrån det fria skolvalet har alla vårdnadshavare rätt att ansöka om skolplacering för sina barn på valfri skola, oavsett om det gäller kommunal eller fristående grundskola.

I Trollhättans Stad finns möjligheten att under en bestämd tidsperiod ansöka om kommunal skola inför kommande läsår. För kommande läsår 2023/2024 är val av skola perioden mellan 8 november 2022–15 januari 2023. Alla ansökningar som inkommer under denna period får samma ansökningsdatum, och behandlas därför likvärdigt. Besked (beviljande eller avslag) på de ansökningarna inkommit under denna tidsperiod kommer att meddelas senast 15 mars 2023.

Det är möjligt att ansöka även efter denna tidsperiod, men ansökan kommer då att betecknas som en sen ansökan. Detta kan minska chansen till skolplacering på önskad skola.

Länk till e-tjänsten Val av skola

För att ansöka krävs e-legitimation. Saknar du e-legitimation kontaktar du Kontaktcenter på telefonnummer 0520-495000 eller e-post kontaktcenter@trollhattan.se så hjälper de dig med ansökan.

Skolbyte 

En ansökan om skolbyte kan lämnas till Utbildningsförvaltningen när som helst under året och gäller för innevarande läsår. Vårdnadshavare kan önska en skola åt gången och det är alltid den senaste ansökan som gäller. Ansökan om skolbyte görs via e-tjänsten Val av skola. När ansökan inkommit till Utbildningsförvaltningen får vårdnadshavare meddelande om att ansökan är mottagen. För att ansökan ska kunna hanteras, behöver båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. När vårdnadshavare 1 har registrerat ansökan, går ansökan vidare till vårdnadshavare 2 för godkännande. Ansökan behöver godkännas inom sju dagar annars förfaller den och ny registrering behöver ske. Byten kan genomföras i mån av plats.

Vissa undantag vid antagning

Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får som huvudregel använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.

Det finns dock undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd från och med årskurs 7, eller om Skolinspektionen beslutat om det, även från årskurs 4. 

Även för viss tvåspråkig och engelskspråkig utbildning finns undantag.

Inom Utbildningsförvaltningens verksamhet används färdighetsprov som grund för urval till följande skolor:

  • Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan, från och med årskurs 7
  • Musikprofil på Hjortmosseskolan (åk 4-6) respektive Slättbergsskolan (åk 7-9) 

Du kan söka fram skola via vår kartportal för att se var i staden de finns.

Se  kartportalen

Förutsatt att en ansökan är komplett, så är normal handläggningstid 2-5 veckor.

Information om fritidsverksamheten hittar du här.  Har du ytterligare frågor kontaktar du Kontaktcenter, så hjälper de dig.

För att en ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavare godkänna den. Det är därför viktigt att ni är överens. Om ni inte kommer överens, och därmed inte kan önska skola, så kommer barnet placeras vid en skola nära elevens folkbokföringsadress.

Vid avslag ställs eleven i kö. Möjligheten att bli erbjuden en plats gäller fram till sista dagen på läsåret. Efter läsårets slut nollställs kön.   

Elevens köplats stryks i samband med att;

vårdnadshavare blir erbjuden en plats för sitt barn på önskad skola. 
vårdnadshavare skickar in en  ny ansökan om byte till en annan skola.
innevarande läsår är slut.
Elev som är hemmahörande i annan kommun och som önskar kommunal skola i Trollhättan  ställs inte i kö vid ett avslag, om det inte föreligger särskilda skäl för mottagande.

Syskonförtur gäller endast om syskonet har en pågående skolgång på den önskade skolan när ansökan om plats anges för barnet. Vårdnadshavare måste i ansökan ange att barnet har ett syskon på önskad skola för att hänsyn till syskonförtur ska göras. Om önskad skolas möjligheter att erbjuda plats är begränsad och det uppstår en kösituation till aktuell årskurs, medför syskonförturen ett köföreträde. Syskonförturen går aldrig före alla elevers rätt till en skola nära hemmet. Syskonförtur kan inte åberopas om ni är folkbokförda i annan kommun.

Som förälder har du rätt att önska vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola eleven anvisats till. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Du önskar skola på samma sätt som alla andra. Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. I all utbildning inom skolväsendet ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. När du fått besked om vilken skolenhet ditt barn ska gå i kan du kontakta skolan och informera om ditt barns behov. Skolan kan också behöva utreda barnets behov av stöd.

Har du eller kommer du att få skyddade personuppgifter kan du inte ansöka om skola via vår e-tjänst. Du ska då kontakta Kontaktcenter 0520-495000, så hjälper de dig med din ansökan.

Har du barn som är inskrivet i förskolan och ska börja förskoleklass tar du kontakt med  rektorn på förskolan, som ger dig en byte av skola-blankett. När ni fyllt i blanketten, lämnas den åter till förskolan. 

Då ansöker du via en skolbytes-blankett. Kontakta Kontaktcenter 0520-495000, så hjälper de dig med blanketten.

Glöm inte att bifoga en kopia på beslutet för familjehemsplaceringen med din ansökan.

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare kan du ansöka om det på samma sätt som alla andra som önskar skola till förskoleklass. En femårings rätt till plats väger dock aldrig tyngre än en sexårings, utan sker i mån av plats och i den mån det bedöms lämpligt utifrån barnets perspektiv. Om plats inte kan erbjuds innebär det ett avslag utan köplacering.

barn

Våra grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. Elever som ska börja skolan i Trollhättans Stad får en anvisad skolplats. Genom det fria skolvalet är det möjligt att välja annan skola än den anvisade.

E-tjänster, Utbildning och skola

Här hittar du e-tjänster och blanketter för val av skola, ledighet, skolskjuts och annat som rör skolgången.

Senast granskad 2023-04-28 av MAGSUN