Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningen anvisar elever till en skola nära hemmet. Om man önskar plats på en annan skola finns det möjlighet att göra ett aktivt val. Du kan när som helst kontakta den skola du är intresserad av, för att få veta mer inför ett byte eller val.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

E-tjänst för val av skola

Ansökningsperioden för läsåret 2021-2022 kommer att vara 1 december 2020 - 7 januari 2021.

Grundskolor i Trollhättans Stad

Läs mer om hur skolvalet går till här! 

Hemkommunen, dvs. den kommun där man är bosatt (normalt folkbokförd), ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. 

Vid sex års ålder inträder skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i förskoleklass senast höstterminen det år de fyller sex år. Barnet har även rätt att börja skolår ett i grundskolan vid sex års ålder.

Kommunal grundskola i Trollhättan

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet, men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. 

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till hemskolan. Väljer vårdnadshavare annan skola får vårdnadshavaren själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Läs mer om skolskjuts här! 

Kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i den kommunen. Eleven kan även få gå i en annan kommun om man inte har särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.

Fristående grundskola

En vårdnadshavare kan även ansöka om plats på en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för sitt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Det är huvudmannen för den fristående skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Att välja grundskola

Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den stadsdel där eleven bor. Enklast gör du valet genom att använda våra e-tjänster, som du hittar längre ned på denna sida. 

Om det finns särskilda skäl för att ett barn/elev önskar byta skola utanför den ordinarie valperioden, kontakta rektor för den skola du önskar byta till. 

Urval vid val av skola 

För att säkerställa att ett likvärdigt sätt tillämpas vid placering av en elev har Utbildningsnämnden beslutat att följande urvalsprinciper ska gälla.

  1. Vid det fall det finns fler sökande än det finns platser till en skolenhet ska syskonförtur gälla, så länge ingen annan elevs berättigade krav på en placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
  2. Vid det fall det efter att syskonförtur enligt ovan tillämpats fortfarande finns fler sökande än platser ska lottning tillämpas.

Vissa undantag vid antagning

Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får som huvudregel använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.

Det finns dock undantag för vissa speciella utbildningar. Det gäller utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd från och med årskurs 7, eller om Skolinspektionen beslutat om det, även från årskurs 4. 

Även för viss tvåspråkig och engelskspråkig utbildning finns undantag.

Inom Utbildningsförvaltningens verksamhet används färdighetsprov som grund för urval till följande skolor:

  • Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan, från och med årskurs 7
  • Slättbergsskolans (före detta Hjortmosseskolan 7-9) musikklasser, från och med år 4 
barn

Grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. De kommunala skolorna har ett geografiskt upptagningsområde och elever som bor inom detta område är alltid garanterade en plats. 

E-tjänster, Utbildning och skola

Här hittar du e-tjänster och blanketter för val av skola, ledighet, skolskjuts och annat som rör skolgången. 

Senast granskad 2020-11-19 av Andreas Gleisner