Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningen hanterar alla skolplaceringar för de kommunala skolorna. Om du vill lämna in en ansökan för kommande hösttermin eller göra ett byte av skola under pågående läsår använder du vår e-tjänst.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Längst ned på sidan finns en lista med svar på vanliga frågor!

För att ansöka krävs e-legitimation. Ansökan gör du här: E-tjänsten Val av skola

Saknar du e-legitimation kontaktar du Kontaktcenter på telefonnummer 0520-49 50 00 eller e-post kontaktcenter@trollhattan.se så hjälper de dig med ansökan.

Trollhättans Stad beaktar elevers rätt till skola nära hemmet och vårdnadshavares önskemål när skolplaceringar görs. Detta innebär att om du inte lämnar in önskemål om en specifik skola eller inte kan erbjudas plats vid önskad skola, kommer ditt barn att placeras vid en skola nära hemmet. Det innebär dock inte nödvändigtvis den skola som är absolut närmast.

Viktigt att veta när du väljer skola

Om du har ansökt om en viss skolplacering för ditt barn kan du inte ändra i ansökan du har skickat in, utan behöver i så fall göra en ny ansökan. Det är alltid den senaste ansökan som gäller, förutsatt att elevens båda vårdnadshavare har godkänt den digitala ansökan.

Ansökan är bindande och om ditt barn får den önskade skolplaceringen kan ansökan inte ångras. Den tidigare placeringen kan ha gått till en annan elev. 

Om det inte finns plats på den skola ni ansöker till behåller eleven sin plats vid nuvarande skola.

Kommunal grundskola i en annan kommun

Elevens vårdnadshavare kan ansöka om skolplacering i en annan kommun än sin hemkommun. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter. Du som är vårdnadshavare ansöker direkt till den önskade kommunen.

Fristående grundskola

Är du vårdnadshavare kan du ansöka om skolplacering på en fristående grundskola i eller utanför hemkommunen för ditt barn. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Det är huvudmannen för den fristående skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan. Du som är vårdnadshavare ansöker direkt till den önskade friskolan.

Om du bor i Trollhättan och ditt barn har fått en skolplacering på en fristående skola behöver du meddela Trollhättans Stad via e-tjänsten.

Du som vill söka skola i Trollhättan och bor i annan kommun 

Bor du i en annan kommun och önskar söka kommunal grundskola i Trollhättans Stad ska du använda e-tjänsten. Innan ditt barn kan få placering i Trollhättans Stads grundskola måste placeringen godkännas av din hemkommun. Utbildningsförvaltningen kommer då ta kontakt med din kommun för att inhämta yttrande (godkännande från hemkommunen). Trollhättans Stad har normalt sett inte skyldighet att ta emot elever från annan kommun, om det inte föreligger särskilda skäl.

En skolplacering i Trollhättan gäller ett läsår i taget. Elever från annan kommun som påbörjat årskurs 8 har rätt att fullgöra sin skolgång till och med årskurs 9. För övriga årskurser kan Trollhättans Stad komma att säga upp platsen inför kommande läsår för elever boende i annan kommun. Skolplats behöver dock inte sökas inför kommande läsår, utan Trollhättans Stad meddelar under varje vårtermin om uppsägning skulle vara aktuell.

Riktlinjer för skolplacering

1. Vårdnadshavares önskemål

Utifrån det fria skolvalet har alla vårdnadshavare rätt att ansöka om skolplacering för sina barn på valfri skola, oavsett om det gäller kommunal eller fristående grundskola. För elever i den kommunala grundskolan, placeras dessa utifrån vårdnadshavares önskemål, så länge det inte åsidosätter en annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet. 

2. Närhetsprincipen

Om du som vårdnadshavare inte har gjort ett aktivt val av skola, eller om eleven inte fått plats vid sökt skola, placeras eleven på en skola nära hemmet. Det är skolornas kapacitet att ta emot nya elever som avgör vilken närliggande skola som tar emot eleven, men det är inte alltid möjligt eller lämpligt att placera eleven på den mest närliggande skolan. 

3. Syskonförtur

Om en elev ansöker om plats på en skola där ett syskon redan har sin skolgång, kan syskonförtur komma att tillämpas (gäller endast de elever som är folkbokförda i Trollhättan). Om den önskade skolans möjligheter att erbjuda plats är begränsad och det uppstår en kösituation till aktuell årskurs, medför syskonförturen ett köföreträde. Detta gäller så länge det inte åsidosätter en annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet.

4. Lottning

Om antalet sökande elever med samma förutsättningar (till exempel flera elever med syskonförtur) är högre än antalet elevplatser, tillämpas lottning förutsatt att ansökningarna inkom under samma period (en fastställd val av skola-period) alternativt samma datum. 

Skolbyte 

Skolbyten kan genomföras i mån av plats. Om ditt barn vill eller behöver byta skola kan du som vårdnadshavare ansöka om detta via e-tjänsten Val av skola. Ansökan kan göras när som helst under året och gäller för innevarade läsår. Du kan bara önska en skola åt gången och det är alltid den senaste ansökan som gäller.

När ansökan inkommit får du som är vårdnadshavare meddelande om att ansökan är mottagen. Båda vårdnadshavarna behöver då godkänna ansökan. När vårdnadshavare 1 har registrerat ansökan, går ansökan vidare till vårdnadshavare 2 för godkännande. Ansökan behöver godkännas inom sju dagar – annars förfaller den och ny registrering behöver ske. 

Färdighetsprov vid vissa utbildningar

Varken kommuner eller huvudmän för fristående grundskolor får, som huvudregel, använda tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.

Det finns dock undantag för utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd från och med årskurs 7, eller om Skolinspektionen beslutat om det, även från årskurs 4. 

Även för viss tvåspråkig och engelskspråkig utbildning finns undantag.

Inom Utbildningsförvaltningens verksamhet används färdighetsprov som grund för urval till följande skolor:

  • Fotbollsprofil på Lyrfågelskolan, från och med årskurs 7
  • Musikprofil på Hjortmosseskolan (åk 4-6) respektive Slättbergsskolan (åk 7-9) 

Öppet hus i grundskolorna

Under hösten håller våra skolor öppet hus och ger dig en chans att tillsammans med ditt barn se hur skolan ser ut från insidan. Självklart får du möjlighet att träffa våra skickliga lärare och ställa frågor till dem. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen till skolor som erbjuder mer för fler! 

Öppet hus på grundskolorna i Trollhättans Stad

Du kan söka fram skola via vår kartportal för att se var i staden de finns.

Se  kartportalen

Är du inte nöjd med den skola ert barn blivit placerat vid, kan du göra en skolbytesansökan via vår e-tjänst.

Förutsatt att en ansökan är komplett, så är normal handläggningstid 2-5 veckor.

Information om fritidsverksamheten hittar du här.  Har du ytterligare frågor kontaktar du Kontaktcenter, så hjälper de dig.

För att en ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavare godkänna den. Det är därför viktigt att ni är överens. Om ni inte kommer överens, och därmed inte kan önska skola, så kommer barnet placeras vid en skola nära elevens folkbokföringsadress.

Ni behöver då registrera en ansökan om skolbyte via vår e-tjänst. Kommunen är skyldig att tillhandahålla plats i kommunal skola för elever som önskar byta från friskola. Finns inte plats vid den kommunala skola ni önskar, kommer ni att placeras vid den skola närliggande hemmet som vid tillfället för ansökan kan erbjuda plats.

Du som vårdnadshavare behöver då meddela Utbildningsförvaltningen samt den friskola ditt barn har blivit antagen till. Barnets skolplacering vid den kommunala skolan kommer då att avslutas, eftersom en elev bara kan ha en skolplacering åt gången. Skulle ni ångra ert val till friskolan, behöver ni göra en ansökan om skolbyte via vår e-tjänst.

Vid avslag ställs eleven i kö. Möjligheten att bli erbjuden en plats gäller fram till sista dagen på läsåret. Efter läsårets slut nollställs kön.   

Elevens köplats stryks i samband med att;

vårdnadshavare blir erbjuden en plats för sitt barn på önskad skola. 
vårdnadshavare skickar in en  ny ansökan om byte till en annan skola.
innevarande läsår är slut.
Elev som är hemmahörande i annan kommun och som önskar kommunal skola i Trollhättan  ställs inte i kö vid ett avslag, om det inte föreligger särskilda skäl för mottagande.

Syskonförtur gäller endast om syskonet har en pågående skolgång på den önskade skolan när ansökan om plats anges för barnet. Vårdnadshavare måste i ansökan ange att barnet har ett syskon på önskad skola för att hänsyn till syskonförtur ska göras. Om önskad skolas möjligheter att erbjuda plats är begränsad och det uppstår en kösituation till aktuell årskurs, medför syskonförturen ett köföreträde. Syskonförturen går aldrig före alla elevers rätt till en skola nära hemmet. Syskonförtur kan inte åberopas om ni är folkbokförda i annan kommun.

Som förälder har du rätt att önska vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola eleven anvisats till. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Du önskar skola på samma sätt som alla andra. Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd. I all utbildning inom skolväsendet ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. När du fått besked om vilken skolenhet ditt barn ska gå i kan du kontakta skolan och informera om ditt barns behov. Skolan kan också behöva utreda barnets behov av stöd.

Har du eller kommer du att få skyddade personuppgifter kan du inte ansöka om skola via vår e-tjänst. Du ska då kontakta Kontaktcenter 0520-495000, så hjälper de dig med din ansökan.

Har du barn som är inskrivet i förskolan och ska börja förskoleklass tar du kontakt med  rektorn på förskolan, som ger dig en byte av skola-blankett. När ni fyllt i blanketten, lämnas den åter till förskolan. 

Då ansöker du via en skolbytes-blankett. Kontakta Kontaktcenter 0520-495000, så hjälper de dig med blanketten.

Glöm inte att bifoga en kopia på beslutet för familjehemsplaceringen med din ansökan.

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare kan du ansöka om det på samma sätt som alla andra som önskar skola till förskoleklass. En femårings rätt till plats väger dock aldrig tyngre än en sexårings, utan sker i mån av plats och i den mån det bedöms lämpligt utifrån barnets perspektiv. Om plats inte kan erbjuds innebär det ett avslag utan köplacering.

barn

Våra grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. Elever som ska börja skolan i Trollhättans Stad får en anvisad skolplats. Genom det fria skolvalet är det möjligt att välja annan skola än den anvisade.

E-tjänster, Utbildning och skola

Här hittar du e-tjänster och blanketter för val av skola, ledighet, skolskjuts och annat som rör skolgången.

Senast granskad 2024-03-15 av MAGSUN