Bilden föreställer ett flertal barn som står på en skolgård. Alla barnen har regnkläder i olika färger på sig. I förgrunden syns några barn som står i en ring och i bakgrunden syns lekande barn.

Mioäpplet

Välkommen till en nystartad förskola på Hälltorpsområdet!

Verksamhet

Mioäpplets förskola

Hitta hit

Pomonavägen 70 461 58 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mioäpplets förskola har fyra hemvister. På Smultronet är barnen födda år 17-19, Vinbäret år 16-17, Hallonet år 15-16 och Krusbäret år 15-16.

Verksamheten

Mioäpplets förskola utgår från en demokratisk grund där barnen är utgångspunkten för förskolans utformning och innehåll, det bidrar till att barnen blir delaktiga och får inflytande över sin vardag här på förskolan. På Mioäpplet skapar vi tillsammans en förskola där utforskande, kreativitet, nyfikenhet och lust till att leka och lära är en central del av vår verksamhet.

Vårt förhållningssätt på Mioäpplets förskola symboliseras genom fyra äppelklyftor som bildar ett helt äpple. Utforskande projektarbeten, pedagogisk dokumentation, en miljö som är föränderlig och vi som medmänniskor.

I våra utforskande projektarbeten fångar vi upp barnens intressen och skapar undervisningstillfällen där barnen genom sin nyfikenhet får utforska och upptäcka i samspel med andra. Barnens engagemang och lust för att lära driver projektet till nya utmaningar och ny kunskap.

Med pedagogisk dokumentation är vårt syfte att synliggöra barnens lärande, för sig själva och tillsammans med andra, genom ett utforskande och upptäckande förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för att barns lärande ska utvecklas och stimuleras.

För att bidra till en fortsatt utveckling och lärande behöver vi ha en föränderlig och variationsrik miljö. Miljön ska ge barnen möjligheter till fantasi och lekfulla möten som kan inspirera och väcka nyfikenhet hos barn, förskollärare och barnskötare.

På Mioäpplets förskola är alla lika mycket värda och vi är varandras medmänniskor när vi skapar förutsättningar för alla barn att lyckas lära. Vi ser barnens olikheter och likheter som en tillgång som vi tar tillvara på i våra möten med varandra. Vi är lyhörda för barnens känslor och olika livsvärldar för att vi alltid ska ha barnens bästa i fokus.

Läroplanen är synlig i alla delar av förskolans vardag. Vi har ett medvetet pedagogiskt tänk i alla möten med barn och vuxna, där vi lyssnar och är intresserade för barns fortsatta utveckling och lärande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 18, sid 7)

Hemvister

  • Krusbäret tel. 0520-495905 / 0728868905
  • Hallonet tel. 0520-495902, 0733489964
  • Vinbäret tel. 0520-495904 / 0728868904
  • Smultronet tel. 0520-495903 / 0733489965
Senast granskad 2023-07-04 av BENBUD