Fasad och skylt

Loket

Välkommen till Lokets förskola, som ligger på Innovatumområdet i Skoftebyn. Här erbjuds pedagogisk verksamhet i nya och fräscha lokaler i två plan.

Verksamhet

Lokets förskola

Hitta hit

Dieselloksgatan 31 461 53 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

6.00-18.00.

  • Turbinen
  • Propellern
  • Traversen
  • Rysskranen
  • Ångloket
  • Lotsen

Vi arbetar för att skapa ett lustfyllt lärande, god omsorg och verka för medmänsklighet.

På Lokets förskola strävar vi efter att barnen ska utvecklas till självständiga individer som känner trygghet i sin identitet och tillit till sin egen förmåga, respekterar och har förståelse för allas lika värde och demokratiska principer.

Vi vill att varje barn, vårdnadshavare och annan besökare känner sig trygg och välkommen, samt upplever att vår verksamhet präglas av god omsorg och tillgängliga miljöer för utveckling och lärande.

Vi ser varje barn som en unik individ och vårt förhållningssätt präglas av en syn där barn är kompetenta medmänniskor vars tankar och åsikter betraktas likvärdiga vuxnas och med samma rättighet att bli respekterad och lyssnad på.

Vår kunskapssyn utgår från ett innovativt förhållningssätt där vi är nytänkande och fokuserar på vad som är viktigt för människan idag och i framtiden. Vår syn på kunskap och lärande vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vi fokuserar mycket på barnens trygghet och det lustfyllda lärandet. Vi utgår ifrån att lärande sker i samspel med andra människor och miljön i ämnesöverskridande processer.

På Lokets förskola arbetar vi för att barnen ska bli aktiva producenter snarare än passiva konsumenter av digital teknik. Vi anser att adekvat digital kompetens för ett förskolebarn handlar om att utveckla förståelse för den digitalisering som sker i samhället samt ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till de digitala verktyg de möter.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn ska trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar, till exempel:

  • Introduktionssamtal och uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Lärplattformen Unikum – information och dokumentation kring barnets utveckling och lärande.
Senast granskad 2024-04-08 av HANSJO