Flygfoto med planområdet markerat med rött.

Skutan 6 med flera

GRANSKNING – Detaljplan för Skutan 6 med flera, restaurang och parkering, Överby. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Restaurangen inom fastigheten Skutan 6 har behov av att utöka sina ytor för parkering samtidigt som den befintliga restaurangen idag inte är planenlig utan tidigare bedömts rymmas inom användningen bilservice. Detaljplanen möjliggör för den befintliga användningen restaurang samt utökade parkeringsytor. 

Syfte med planen

Planens syfte är att möjliggöra för ändrad markanvändning som tillåter befintlig restaurangverksamhet och drivmedelsförsäljning samt utökade parkeringsytor. Detaljplanen syftar även till att pröva förutsättningarna för att reglera kommunal mark till privat fastighet

Planområde

Planområdet är beläget i Överby och omfattar fastigheterna Skutan 6 och Ladugårdsbyn 1:2. Fastigheten Skutan 6 ägs av Max Burgers AB och används idag för restaurang. Fastigheten Ladugårdsbyn 1:2 ägs av Trollhättans kommun och den del av fastigheten som ingår i området används idag för slänt mot gång- och cykelväg. Området angränsar till en bensinstation i öster, Överbyvägen i norr och Anes väg i söder. Planområdet omfattar cirka 4000 kvadratmeder. 

Vad innebär förslaget?

Den befintliga restaurangen inom fastigheten Skutan 6 är idag inte planenlig utan har tidigare bedömts rymmas inom användningen bilservice. Det finns också mindre avvikelser på prickmark. Idag är det brist på parkeringsplatser till restaurangen och restaurangen behöver utöka sina ytor för parkering. Detaljplanen möjliggör för restaurang samt tillhörande parkeringsytor.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Planhandlingar

Vi arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Du når enkäten via länken nedan.

Tyck till om vår nya planbeskrivning!

Planbeskrivning.pdf

Plankarta med bestämmelser.pdf

Utredningar

Undersökning av miljöpåverkan.pdf

Dagvattenutredning.pdf

Miljöteknisk markundersökning.pdf

Geoteknisk utredning MUR.pdf

Geoteknisk utredning PM.pdf

Riskbedömning.pdf

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

I förarbetet har dialoger genomförts med de som berörs av planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Samrådsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. 

Samråd ägde rum mellan den 27 oktober och den 27 november 2023.

 

Hjälp oss att bli bättre!

Vi på plankontoret arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som användare och läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla planprocessen så att du som medborgare på ett enkelt sätt kan få till dig rätt information. Du når enkäten via länken nedan.

Hjälp oss att bli bättre!

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-11-29 av HJAOSK