Planprogram för resecentrum och del av Tingvalla

GODKÄNNANDE - Planprogram för Resecentrum och del av Tingvalla. Syftet med planprogrammet är att övergripande studera och föreslå lämplig markanvändning för en långsiktig bebyggelseutveckling i området. Planprogrammet ska lägga grunden för en trygg, attraktiv och hållbar stadsdel. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 15 mars 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Programområde

Programområdet är beläget centralt i Trollhättans tätort där stadsdelarna Centrala staden, Tingvalla och Hjulkvarn möter varandra. Planprogrammet omfattar ett sammanhängande område som sträcker sig från Folkets Park, förbi Trollhättan resecentrum med omgivning, till Tingvalla industriområde som ligger sydöst om resecentrum. Programområdet omfattar cirka 30 hektar med ett stort antal fastigheter som ägs av många olika fastighetsägare, däribland kommunägda fastigheter. 

Syfte och huvuddrag

Syftet med planprogrammet är att övergripande studera och föreslå lämplig markanvändning för en långsiktig bebyggelseutveckling i området kring Trollhättans resecentrum och del av stadsdelen Tingvalla. 

Utgångspunkten i utformningen av området har varit att lägga grunden för en trygg, attraktiv och hållbar stadsdel med fokus på resecentrums funktion som pendlingsnav i regionen samt utveckling av bostäder och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge. Området kopplas samman med omkringliggande stadsdelar och blir en naturlig del av staden genom en utveckling av stråk, grönstruktur och offentliga platser.

Området föreslås förtätas och utvecklas med bebyggelse i enlighet med blandstadens principer och bli en stadsdel där Trollhätteborna kan leva, bo, jobba och transportera sig hållbart. Befintlig bebyggelse föreslås kompletteras med bostäder, verksamheter, service, arbetsplatser, mötesplatser, eventuell ny förskola och sammhängande grönstruktur. En ny tunnel föreslås under järnvägen vid resecentrum för att koppla ihop områdena. Samspelet mellan boende, arbetande och besökare där blandningen av bostäder, arbetsplatser, kultur, rekreation, förskola och lokal service skapar förutsättningar för intressanta möten och upplevelser. Förslaget ger förutsättningar för cirka 600 nya bostäder.

De kulturvärden och kvaliteter som finns i befintlig bebyggelse och fysiska strukturer tas vara på och utvecklas i syfte att bibehålla en för stadsdelen särskild karaktär. Andelen grönska föreslås ökas, med befintliga grönområden och gröna stråk som bärande element i grönstrukturen i stadsdelen. 

Området kommer att byggas ut under en lång tidsperiod vilket innebär att behov kan komma att förändras under tiden som området byggs ut i takt med att nya hållbara lösningar utvecklas. Därför är det viktigt att områdets struktur är flexibel och ger möjlighet för framtida anpassning utifrån behov. 

Planprogrammet är inte bindande utan utgör ett underlag och en vägledning för kommande detaljplanearbete och utveckling av området. 

Planprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 och 2021 fört dialog med och hämtat in synpunkter från närboende, fokusgrupper, fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som rör sig i området.

Mellan den 18 november och den 20 december 2020 genomfördes, på grund av pandemin, en digital medborgardialog om planprogrammet. Där gavs möjligheten att lämna synpunkter om platser man gillar respektive ogillar i området genom att markera platser på en karta över området och skriva tillhrande kommentarer. 

Våren 2021 utfördes trygghetsronder vid resecentrum och i Tingvalla där representanter från Samhällsbyggnadförvaltningen deltog och en dialog med unga vid rescentrum genomfördes. Under hösten 2021 fördes dialog i fokusgrupper med unga i Fritidsgården V-huset, samt dialog med äldre i kvarteret Mars. 

Utredningar

Arbetet med dialoger, utredningar och programhandlingar har pågått sedan i hösten 2020. Det huvudsakliga innehållet i utredningarna har inkorporerats i programhandlingen. För fördjupade analyser, bedömningar och beskrivningar hänvisas till utredningarna som finns publicerade högst upp på sidan under fliken "Programhandlingar, utredningar och bilagor". 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet gavs möjlighet till insyn och påverkan. Programsamrådet ägde rum mellan den 15 juni och den 21 september. Tisdagen den 21 juni, mellan kl. 16.00-18.00 var projektledarna på plats vid resecentrum för att informera och svara på frågor om förslaget. Tisdagen den 6 september 2022 höll Samhällsbyggandsförvaltningen ett samrådsmöte om förslaget i Parkhallen i Folkets Park. På samrådsmötet gavs information om programförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter. Planhandlingar som var ute på samråd hittar du under fliken "Programhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Samrådsredogörelse

Nu när samrådstiden är slut kommer alla inkomna synpunkter besvaras och publiceras i en samrådsredogörelse. Programhandlingarna kommer att bearbetas och ett färdigt planprogram, inklusive samrådsredogörelsen, går till kommunstyrelsen för godkännande. Preliminär tidplan för godkännande är mars 2023.

Här beslutar politiker om att godkänna planprogrammet

Efter att planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen följer arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner där markanvändningen och utvecklingen av området bestäms ytterligare. Vanligtvis startas arbete med detaljplaner först efter ett godkännande av ett tillhörande planprogram, men i detta fall kan det eventuellt pågå en del parallellt arbete under hösten 2022. Under våren 2023, när planprogrammet har godkännts, förväntas arbete med detaljplaner kunna löpa på i högre takt. 

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, eventuella illustrationer, undersökning av miljöpåverkan och fastighetsförteckning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här, men sannolikt kommer flera sidor för olika detaljplaner skapas för alla detaljplan grundar sig på planprogrammet.

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här, men sannolikt kommer flera sidor för olika detaljplaner skapas för alla detaljplan grundar sig på planprogrammet.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att anta planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De två viktigaste handlingar som beskriver förslaget är plankartan och planbeskrivningen. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad. När planen har varit vunnit laga kraft är det plankartan som blir juridiskt bindande. Planbeskrivningen är fortsatt ett viktigt dokument för tolkning av plankartan och genomförandet av planen. 

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN