Karta som visar vilket område som planprogrammet omfattar

Planprogram för resecentrum och del av Tingvalla

På uppdrag av kommunstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för utvecklingen av resecentrum och dess omgivning. Planprogrammet kommer att utgöra ett underlag och en inriktning för kommande detaljplanearbeten och utveckling av området.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med planprogrammet är att samordna och göra avvägningar mellan olika intressen samt ge en vägledning för utvecklingen av området utifrån ett helhetsperspektiv. Områdets funktion och läge i staden beaktas såväl som förhållandena mellan olika kvarter och delområden inom planprogramområdet. Vägledningen syftar till att utvecklingen av området ska främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö utifrån de mål och principer som lagts fram i politiska styrdokument. Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplanearbeten och utveckling av området. 

Varför ett planprogram?

Ett planprogram ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp för ett större området och förankra en övergripande utvecklingsinriktning, som sedan kan ligga till grund för kommande detaljplanearbeten. Detta ger i sin tur möjligheten att beakta en förväntad framtida utveckling av området i arbetet med detaljplaner. Snarare än att enbart befintliga förutsättningar beaktas vilket medför en spordisk utveckling som saknar en tydlig utvecklingsinriktning. Planprogrammet innebär även en möjlighet att utreda alternativa lösningar och väga dessa mot varandra. 

Dialog

Trollhättan verkar för dialoger i tidiga skeden mellan invånare, byggherrar, arkitekter och igenjörer för att hitta goda lösningar. I arbetet med planprogrammet har kommunen fört en mängd olika dialoger. Hösten 2020 genomfördes en digital medborgardialog som riktiade sig till folk som rör sig i området. Under 2021 har riktade dialoger förts med barn, unga och äldre såväl som fastighetsägare, verksamhetsutövare och sakkunniga. Arbetet med dialoger fortsätter under 2022. Hur synpunkter som kommit fram under dialogerna tas vidare kommer att redogöras i planprogrammet.

Programsamråd

När ett förslag till planprogram är framtaget blir det ett formellt samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 11 § där det ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kontakt

Om ni har frågor, funderingar eller redan nu vill lämna synpunkter på arbetet är ni välkomna att kontakt planarkitekterna som arbetar med planprogrammet:
Andreas Oskarsson: andreas.oskarsson@trollhattan.se 
Emelié Carlsson: emelie.carlsson@trollhattan.se 

Senast granskad 2022-03-31 av JOSÅKEBEN