Resecentrum och del av Tingvalla

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Just nu pågår arbetet med att se över avgränsningar och prioritering av kommande detaljplaner i området.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 15 mars 2023. Synpunkter från samrådet av planprogrammet och vilka ändringar som gjordes inför godkännande finns i samrådsredogörelsen under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" nedan.

Området

Området är beläget centralt i Trollhättans tätort där stadsdelarna Centrala staden, Tingvalla och Hjulkvarn möter varandra. Kommande detaljplaners avgränsningar preciseras när planarbetena startas upp. Planprogrammet omfattade ett sammanhängande område som sträcker sig från Folkets Park, förbi Trollhättan resecentrum med omgivning, till Tingvalla industriområde som ligger sydöst om resecentrum. Programområdet omfattar cirka 30 hektar med ett stort antal fastigheter som ägs av många olika fastighetsägare.

Detaljplanernas syfte

Syftet med kommande detaljplaner är att utveckla miljön kring Resecentrum och Tingvalla. Syftet kommer att bearbetas och preciseras under detaljplanearbetenas gång. Detaljplanearbetena ska utgå från de målbilder och strategier som anges i planprogrammet för Resecentrum och del av Tingvalla.

Planprogram

Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Resecentrum och Tingvallaområdet.

Förslag ges på en översiktlig struktur för bebyggelse, grönytor, allmän plats samt gång- och cykelvägar vilket illustreras i tillhörande strukturplan. Utgångspunkten i utformningen av området har varit att lägga grunden för en trygg, attraktiv och hållbar stadsdel med fokus på resecentrums funktion som pendlingsnav i regionen samt utveckling av bostäder och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge. Området kopplas samman med omkringliggande stadsdelar och blir en naturlig del av staden genom en utveckling av stråk, grönstruktur och offentliga platser.

Området föreslås förtätas och utvecklas med bebyggelse i enlighet med blandstadens principer och bli en stadsdel där Trollhätteborna kan leva, bo, jobba och transportera sig hållbart. Befintlig bebyggelse föreslås kompletteras med bostäder, verksamheter, service, arbetsplatser, mötesplatser, eventuell ny förskola och sammanhängande grönstruktur. En ny tunnel föreslås under järnvägen vid resecentrum för att koppla ihop områdena. Samspelet mellan boende, arbetande och besökare där blandningen av bostäder, arbetsplatser, kultur, rekreation, förskola och lokal service skapar förutsättningar för intressanta möten och upplevelser. Förslaget ger förutsättningar för cirka 600 nya bostäder.

De kulturvärden och kvaliteter som finns i befintlig bebyggelse och fysiska strukturer tas vara på och utvecklas i syfte att bibehålla en för stadsdelen särskild karaktär. Andelen grönska föreslås ökas, med befintliga grönområden och gröna stråk som bärande element i grönstrukturen i stadsdelen

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor tillhörande kommande detaljplaner. Nedan finns handlingarna för planprogrammet.

Programhandlingar

Programhandling.pdf

Strukturplan.pdf

Undersökning av miljöpåverkan.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Utredningar

Antikvarisk teknisk bedömning och värdering.pdf

Stråkstudie.pdf

Dagvattenutredning.pdf 

Trafikutredning del 1.pdf

Trafikutredning del 2.pdf

Luftmiljöutredning.pdf

Planprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 och 2021 fört dialog med och hämtat in synpunkter från närboende, fokusgrupper, fastighetsägare, verksamhetsutövare och de som rör sig i området.

Mellan den 18 november och den 20 december 2020 genomfördes, på grund av pandemin, en digital medborgardialog om planprogrammet. Där gavs möjligheten att lämna synpunkter om platser man gillar respektive ogillar i området genom att markera platser på en karta över området och skriva tillhörande kommentarer.

Våren 2021 utfördes trygghetsronder vid resecentrum och i Tingvalla där representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog och en dialog med unga vid resecentrum genomfördes tillsammans med fältarna. Under hösten 2021 fördes dialog i fokusgrupper med unga i Fritidsgården V-huset, samt dialog med äldre i kvarteret Mars. Resultaten från dialogerna finns sammanfattade i programhandlingen.

Utredningar

Arbetet med dialoger, utredningar och programhandlingar har pågått sedan i hösten 2020. Utredningarna är sammanfattade och har inarbetats i programhandlingen. För fördjupade analyser, bedömningar och beskrivningar hänvisas till utredningarna som finns publicerade högst upp på sidan under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet gavs möjlighet till insyn och påverkan. Programsamrådet ägde rum mellan den 15 juni och den 21 september 2022. Tisdagen den 21 juni 2022, mellan kl. 16.00-18.00 var planarkitekterna på plats vid resecentrum för att informera och svara på frågor om förslaget. Tisdagen den 6 september 2022 höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett samrådsmöte om förslaget i Parkhallen i Folkets Park. På samrådsmötet gavs information om programförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter. 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna planprogrammet

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 15 mars 2023. Planprogrammet utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av Resecentrumområdet och del av Tingvalla. De kvalitetsaspekter och målsättningar som finns i programmet ska vidareutvecklas och säkerställas i kommande detaljplanearbete. Flera fördjupade utredningar ska göras vilka blir avgörande i detaljplaneringen av exempelvis bebyggelsens placering och andra åtgärder. Målsättningen är att starta upp detaljplanearbetet hösten 2024 efter politiska beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

Samrådsredogörelse

Till programhandlingen medföljer en samrådredogörelse där alla inkomna synpunkter under samrådstiden sammanfattas och besvaras. I samrådsredogörelsen framkommer även vilka kompletteringar och ändringar som gjorts i programhandlingen mellan samråd och godkännande och de ställningstaganden som ligger bakom. Programhandlingarna finns under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Här börjar vi arbetet med detaljplan

Ett planprogram har tagits fram för området vilket anger de utgångspunkter och mål som ska ligga till grund för detaljplanearbetet. Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Under arbetet med planprogrammet genomfördes dialoger med närboende. När vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra ytterligare dialoger med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett förslag till detaljplan kommer samråd och granskning genomföras i enlighet med Plan-och bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. När ett samrådsförslag finns framme informeras berörda fastighetsägare via brev.

Utredningar och fältarbete

Flera utredningar har tagits fram till planprogrammet. Under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram fördjupade utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta kan det förekomma en del fältarbeten i området.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här, men sannolikt kommer flera sidor för olika detaljplaner skapas för alla detaljplan grundar sig på planprogrammet.

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här, men sannolikt kommer flera sidor för olika detaljplaner skapas för alla detaljplan grundar sig på planprogrammet.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att anta planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De två viktigaste handlingar som beskriver förslaget är plankartan och planbeskrivningen. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad. När planen har varit vunnit laga kraft är det plankartan som blir juridiskt bindande. Planbeskrivningen är fortsatt ett viktigt dokument för tolkning av plankartan och genomförandet av planen. 

Senast granskad 2024-01-26 av HJAOSK